☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.

Studium określa politykę przestrzenną gminy oraz zasady zagospodarowania przestrzennego gminy.

W planach zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy terenu, uwzględniając zapisy studium oraz odrębne przepisy. Uchwalanie studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu ich zgodności z ustaleniami studium należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane.

Dokonywane zmiany są prezentowane w dziale obwieszczenia, a te które wymagają podjęcia uchwały w dziale Uchwały.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk - Linia 400 kV Narew – Ełk – Alytus, uchwalona uchwałą Nr VIII/47/99 z dnia 28 czerwca 1999r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 46, poz. 877 z dnia 22.07.1999r.

 

 Uwaga!!! Ze względu na dużą pojemność plików, otwieranie dokumentów trwa chwilę.

 

BARANY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany, gmina Ełk, obejmującego grunty o nr geod. 155, 156, 160/3, 168,153,167,169, uchwalony uchwałą Nr XXXV/331/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 31.10.2005r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 201, poz. 2105 z dnia 13.12.2005r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Barany, gmina Ełk, obejmujący działki oznaczone numerami geodezyjnymi 170/4 i 170/5, uchwalony uchwałą nr V/27/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 27.02.2003r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 66, poz. 930 z dnia 20 maja 2003r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Barany, obejmującego działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 173/1, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, uchwalony uchwałą Nr XXXIII/322/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 29.09.2005r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 197, poz. 2081, z 2005r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany, gmina Ełk, obejmującego grunty o nr geod. 155, 156, 160/3, 168,153,167,169, uchwalona uchwałą Nr XL/344/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 26.09.2008r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 177, poz. 2606 z dnia 18.11.2008r.

TEKST PLANU

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 48/2, uchwalony uchwałą Nr LXXV/597/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 23.04.2010r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 80, poz. 1318 z dnia 10.06.2010r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

BARTOSZE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bartosze, obejmującego działki nr 13, 14, uchwalony uchwałą Nr XX/101/1996 Rady Gminy Ełk z dnia 25.10.1996r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 79, poz. 246, z 1996r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bartosze, obejmującego działki nr 38/1, 39/2, 39/3, 42/38, 42/41, 42/42, 42/43, 42/44, 45/45 uchwalony uchwałą nr XXXII/310/2005 Rady Gminy Ełk z dn. 26.08.2005 r.,  ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 165, poz. 1865, z 2005 r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bartosze, gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XX/100/96 Rady Gminy Ełk z dnia 25.10.1996r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 79, poz. 245, z 1996r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza żołnierzy niemieckich na działkach nr 131 i 132/3 we wsi Bartosze, uchwalony uchwałą Nr XXXIII/222/98 Rady Gminy Ełk z dnia 18.06.1998r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 46, poz. 245, z 28.07.1998r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bartosze-Judziki, obejmującego działki nr 4/2, 4/4, 4/5 i 5, uchwalony uchwałą Nr XXV/154/97 Rady Gminy Ełk z dnia 27.05.1997r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 39, poz. 251, z 1997r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmujący działkę o nr ewid. 125/7, gmina Ełk uchwalony uchwałą Nr II/22/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 03.12.2010r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 18 poz. 352 z dnia 23.02.2011r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmujący działkę o nr ewid. 134, gmina Ełk uchwalony uchwałą Nr II/21/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 03.12.2010r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 18 poz. 351 z dnia 23.02.2011r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, (dz. nr 54/1), gmina Ełk uchwalony uchwałą Nr LXXXII/670/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 24.09.2010r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 187 poz. 2380 z dnia 23.11.2010r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

BUCZKI

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Buczki, obejmującego działkę nr 138, uchwalony uchwałą Nr XXV/152/97 Rady Gminy Ełk z dnia 27.05.1997 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 39, poz. 249.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

CHOJNIAK

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojniak, obejmujący fragment działki nr 283/37, uchwalony uchwałą Nr XXI/132/2000 Rady Gminy Ełk z dnia 3.11.2000r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 78, poz. 994, z 18.12.2000r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

CHRUŚCIELE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej na działkach nr 23, 25/1, 26, 27, 28 i 104, uchwalony uchwałą Nr XXXIII/221/98 Rady Gminy Ełk z dnia 18.06.1998r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 46 , poz. 244, z 28.07.1998r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chruściele, obejmujący grunty o numerach ewidencyjnych: 1/2, 1/3, 2, 3/1, 3/3, 3/4 i 5/2, uchwalony uchwałą Nr XXVIII/252/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 31.03.2005r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 57, poz. 806, z 2005r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Ełk, uchwalony uchwałą Nr XX/102/96 Rady Gminy Ełk z dnia 25.10.1996r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 79, poz. 247, z 1996r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele, Gmina Ełk (działki od nr ewid. 16/1 do nr ewid. 16/26), uchwalony uchwałą Nr XXX/262/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 22.02.2008r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 59, poz. 1175, z 16.04.2008r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Chruściele, Gmina Ełk (działka nr 35 i część działek 25/2, 30 i 31), uchwalony uchwałą Nr XLI/442/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 25.08.2006r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 150, poz. 2201, z 12.10.2006r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki o numerach geodezyjnych 44/1, 44/2 i 45 w obrębie wsi Chruściele, uchwalony uchwałą Nr XL/347/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 26.09.2008r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 181, poz. 2650, z 28.11.2008r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek 71/1 i 71/2 w obrębie wsi Chruściele, uchwalony uchwałą Nr XXXI/273/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 31.03.2008r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1458, z 14.05.2008r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chruściele obejmujący teren działki nr 104, uchwalony uchwałą Nr XL/250/2002 Rady Gminy Ełk z dnia 09.08.2002r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 119, poz. 1736, z 20.09.2002r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla części wsi Chruściele, obejmujący grunty o numerach ewidencyjnych od 105/7 do 105/12, uchwalony uchwałą Nr XXIX/265/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 29.04.2005r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 945, z 2005r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chruściele, gmina Ełk, obejmujący grunty o numerach geodezyjnych 30, 31, 35, 25/2 położone nad Jeziorem Szarek, uchwalony uchwałą Nr IV/20/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 28.01.2003r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46, poz. 617, z 07.04.2003r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nad Jeziorem Szarek, położonego w obrębie Chruściele, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr VIII/50/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 26.02.2007r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 56, poz. 910, z 24.04.2007r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chruściele, uchwalony uchwałą Nr XXIV/216/2004 Rady Gminy Ełk z dnia 23.11.2004r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 196, poz. 2818, z 2004r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obejmującego podzielone działki o numerach ewidencyjnych 8/15 i 9/5 na gruntach byłego POHZ w Ełku – zwanego dziś „Bocianie Gniazda”, uchwalona uchwałą Nr LXVII/552/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 31 grudnia 2009r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 17, poz. 483, z 18.02.2010r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele, obejmujący działkę o nr ewid. 410, gmina Ełk uchwalony uchwałą Nr II/20/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 03.12.2010r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 18 poz. 350 z dnia 23.02.2011r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

CHRZANOWO

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chrzanowo, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XXX/260/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 22.02.2008r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 59, poz. 1173, z 16.04.2008r. 

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chrzanowo (dz. nr ewid. 105/16), Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XXVIII/234/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 25.01.2008r., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chrzanowo, Gmina Ełk,  44, poz. 936, z 17.03.2008r. 

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chrzanowo, Gmina Ełk, obejmujący działki  oznaczone nr 55/12, 55/13, 55/15, 55/17, 55/18, 55/19, 55/20, 55/21, 55/22, 55/23, uchwalony uchwałą nr XXIII/208/2004 Rady Gminy Ełk z dnia 28.10.2004 r.  ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 193, poz. 2740, z 22.12.2004 r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy letniskowej w obrębie Chrzanowo, Gmina Ełk, zwanego „Kompleks Letniskowy Chrzanowo”, uchwalony uchwałą Nr XXXIX/244/2002 Rady Gminy Ełk z dnia 24.06.2002 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 104, poz. 1570, z 26.08.2002 r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy letniskowej w obrębie wsi Chrzanowo, gmina Ełk, zwanego „Kompleks Letniskowy Chrzanowo” uchwalona uchwałą Nr LXXIX/621/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 24.06.2010 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 120, poz. 1682 z 09.08.2006r.

TEKST PLANU

 

CZAPLE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 7/4 oraz 10/9 we wsi Czaple, uchwalony uchwałą Nr IV/19/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 28.01.2003r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46, poz. 616, z 07.04.2003r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

KOZIKI

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr: 67/9, 73/10, 73/11,  i 74/5 we wsi Koziki, uchwalony uchwałą Nr XI/77/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 29.09.2003 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 174, poz. 2102 z 2003r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Koziki, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych: 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/6, 66/8, 66/10 i 66/14, uchwalony uchwałą Nr XXXVII/358/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 29.12.2005 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 28, poz. 611 z 2006r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

LEPAKI

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Lepaki Małe-obejmujący działki o nr: 55/13, 55/14, 55/15, uchwalony uchwałą Nr XXXV/225/2002 Rady Gminy Ełk z dnia 28.02.2002 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 53, poz. 825 z 29.04.2002r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacji indywidualnej, położonych w obrębach Lepaki i Mołdzie, uchwalony uchwałą Nr LI/442/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 29.04.2009 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 82, poz. 1378 z 17.06.2009r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

MALECZEWO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mleczewo, gmina Ełk uchwalony uchwałą Nr LXV/543/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 11 grudnia 2009r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 14 poz. 386 z dnia 11.02.2010r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

MALECZEWO - BARANY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Mleczewo i Barany, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr LI/441/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 29.04.2009r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 82, poz. 1377, z 17.06.2009r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

MALINÓWKA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Malinówka, uchwalony uchwałą Nr VIII/48/99 Rady Gminy Ełk z dnia 28.06.1999 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 61, poz. 1053 z 1999r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Malinówka, obejmujący działki o nr 3 i 35/1, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XLVI/461/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 24.10.2006 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 188, poz. 2616 z 06.12.2006r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Malinówka, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XXXVII/359/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 29.12.2005 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 28, poz. 612 z 17.02.2006r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Malinówka, gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr LXXV/599/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 23.04.2010r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 80, poz. 1318 z dnia 10.06.2010r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

MAŁKINIE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Małkinie, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XL/388/2006Rady Gminy Ełk z dnia 31.03.2006 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 181, poz. 2322 z 27.11.2007r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Małkinie, Gmina Ełk, obejmujący działkę oznaczoną nr 29/38, uchwalony uchwałą Nr XXXV/332/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 31.10.2005 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 201, poz. 2106 z 13.12.2005r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 59, położoną w obrębie Małkinie, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XXXIII/323/05 Rady Gminy Ełk z dnia 29.09.2005 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 170, poz. 1911 z 09.11.2005r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

MILUKI

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Miluki, Gmina Ełk, obejmujący działkę oznaczoną nr 2, uchwalony uchwałą Nr XXII/199/2004 Rady Gminy Ełk z dnia 01.10.2004 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 159, poz. 1968 z 2004r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Miluki obejmujący działki nr 45/3, 45/5, 45/6, 45/12, 45/17, 45/18, 45/19,45/24, 45/27, 45/29, uchwalony uchwałą Nr XXV/151/97 Rady Gminy Ełk z dnia 27.05.1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego  Nr 39, poz. 248 z 1997r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

MOŁDZIE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mołdzie, gmina Ełk, obejmujący działkę o nr ewid. 14/2 uchwalony uchwałą Nr LXXXII/669/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 24.09.2010r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 187 poz. 2379 z dnia 23.11.2010r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

MROZY WIELKIE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Mrozy Wielkie, Gmina Ełk, obejmujący grunty o numerach ewidencyjnych 13/5, 13/13, 13/2, uchwalony uchwałą Nr XXVIII/254/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 31.03.2005 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 49, poz. 679 z 2005r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Mrozy obejmujący działki nr 14/3, 14/5, 14/6, 14/12, 14/13, 14/14, 14/17, 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, uchwalony uchwałą Nr XXXIII/217/98 Rady Gminy Ełk z dnia 18.06.1998 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 46, poz. 240 z 28.07.1998r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej na wtórnie podzielonej działce nr 48/3 we wsi Mrozy Wielkie, uchwalony uchwałą Nr XXXIII/220/98 Rady Gminy Ełk z dnia 18.06.1998 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 46, poz. 243 z 28.07.1998r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Mrozy Wielkie, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XXXIX/381/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 01.03.2006r. roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 49, poz. 1001 z 18.04.2006r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych w obrębie Mrozy Wielkie, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XLVIII/410/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 27.02.2009 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 48, poz. 766 z 08.04.2009 r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych w obrębie Mrozy Wielkie,

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Mrozy Wielkie obejmujący grunty o numerach geodezyjnych:  91/2, 118, 119/1, 119/4-119/9, 121/2-121/5, 122, 129, 187/2, uchwalony uchwałą Nr XXXV/225/2002 Rady Gminy Ełk z dnia 28.02.2002 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 53, poz. 824 z 2002 r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gmina Ełk, obejmujący działki o nr ewid. 138, 139 i 140, uchwalony uchwałą Nr XXX/261/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 22.02.2008 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 59, poz. 1174 z 16.04.2008r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gmina Ełk, stanowiący działkę oznaczoną nr ewid. 327, uchwalony uchwałą Nr XL/352/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 26.09.2008 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 177, poz. 2607 z 18.11.2008r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr LXVIII/562/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29.01.2010 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 33, poz. 671 z 19.03.2010r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

NOWA WIEŚ EŁCKA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka (dz. o nr ewid. 251/1), Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr LXI/523/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 30.10.2009 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 192, poz. 2607 z 17.12.2009r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkalno-usługowej i stacji obsługi samochodów na działkach nr 111/2, 111/3, 112, 227, 276/1 w Nowej Wsi Ełckiej, uchwalony uchwałą Nr XXXIII/218/98 Rady Gminy Ełk z dnia 18.06.1988 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 46 , poz. 241 z 28.07.1998r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk (dz. o nr ewid. 249 i cz. dz. o nr ewid. 255/73), uchwalony uchwałą Nr XLIX/422/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 27.03.2009 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 69, poz. 1119 z 25.05.2009r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr VIII/51/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 26.02.2007 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 56, poz. 911 z 24.04.2007r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś Ełcka obejmujący działki nr 260/3, 260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9 i 260/10, uchwalony uchwałą Nr XXV/153/97 Rady Gminy Ełk z dnia 27.05.1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 39, poz. 250 z 1997r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr LI/443/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 29.04.2009 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 82, poz. 1379 z 17.06.2009r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś Ełcka obejmującego grunty oznaczone numerami geodezyjnymi: 375 oraz 376/2, uchwalony uchwałą Nr XXIX/190/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 24.08.2001 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 101, poz. 1439 z 2001r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr LVII/498/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 16.09.2009 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 162, poz. 2272 z 29.10.2009r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Wytwórni Pasz Mączek Mięsokostnych w obrębie gruntów Nowej Wsi Ełckiej, uchwalony uchwałą Nr XXII/119/96 Rady Gminy Ełk z dnia 30.12.1996 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 6, poz. 39 z 1997r. - Uchwała nieważna - Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 28 listopada 2012 r. (Syg. akt II SA/Ol 1161/12)

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr LXXXIV/690/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 09.11.2010 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 215*, poz. 2918 z 31.12.2010r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

ORACZE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki gruntu nr 94/3 w Oraczach, uchwalony uchwałą Nr XXXVI/311/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 30.06.2008 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 118, poz. 1958 z 31.07.2008r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Oracze, Gmina Ełk (część działki nr ewid. 582/4), uchwalony uchwałą Nr XLVI/460/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 24.10.2006 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 188, poz. 2616 z 06.12.2006r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Oracze, wieś Wityny, gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XII/92/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 27.04.2007 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 92, poz. 1359 z 25.06.2007r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalona uchwałą Nr IX/47/95 Rady Gminy Ełk z dnia 9 czerwca 1995r. roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 23, poz. 158 z 16.06.1995r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

PIASKI

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Piaski obejmujący działki nr 83/2 i 84, uchwalony uchwałą Nr XXV/149/97 Rady Gminy Ełk z dnia 27.05.1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 39, poz. 246 z 1997r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

PŁOCICZNO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej i letniskowej na działkach podzielonych nr 33, 34, 35 we wsi Płociczno, uchwalony uchwałą Nr XXI/133/2000 Rady Gminy Ełk z dnia 03.11.2000 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 947 z 2000r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno obejmujący działkę nr 48/7, 48/11, 49/4, 50/3, 50/5, 50/6, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XXV/150/97 Rady Gminy Ełk z dnia 27.05.1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalkiego Nr 39, poz. 247 z 1997r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płociczno, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XLVIII/409/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 27.02.2009 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 48, poz. 765 z 08.04.2009r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno obejmujący działki nr 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, uchwalony uchwałą Nr XXII/120/96 Rady Gminy Ełk z dnia 30.12.1996 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 6, poz. 40 z 1997r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płociczno, Gmina Ełk, obejmujący działkę o nr ewid. 144, uchwalony uchwałą Nr XXXVIII/372/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 27.01.2006 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 39, poz. 792 z 21.03.2006r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno obejmujący działki nr 150/1, 150/2, 150/5, 150/7, 150/9, 150/10, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XXII/121/96 Rady Gminy Ełk z dnia 30.12.1996roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 6, poz. 40 z 1997r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Płociczno, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XLI/407/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 26.04.2006 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 90, poz. 1522 z 06.07.2006r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płociczno, Gmina Ełk, obejmujący działkę o nr ewid. 144 uchwalona uchwałą Nr XXXVI/312/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 30.06.2008 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 118, poz. 1959 z 31.07.2008r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

PODGRODZIE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek p.n. „Podgrodzie” k/Ełku uchwalony uchwałą Nr XII/88/03 Rady Gminy Ełk z dnia 27.10.2003 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 191, poz. 2315 z 2003r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Podgrodzie” k/Ełku zatwierdzonego uchwałą Nr XII/88/03 z dnia 27.10.2003r., uchwalona uchwałą Nr LV/479/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 03.07.2009 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 127, poz. 1983 z 07.09.2009r.

TEKST PLANU

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Podgrodzie” k/Ełku zatwierdzonego uchwałą Nr XXXII/306/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2005r. , uchwalona uchwałą Nr IXL/366/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 31.10.2008 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 1, poz. 4 z 05.01.2009r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Podgrodzie” k/Ełku zatwierdzonego uchwałą Nr XXXII/306/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2005r. , uchwalona uchwałą Nr IXL/366/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 31.10.2008 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 1, poz. 4 z 05.01.2009r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Podgrodzie” k/Ełku, uchwalona uchwałą Nr LXXXI/653/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 31.08.2010 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 170, poz. 2184 z 27.10.2010r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

PRZYKOPKA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przykopka, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XL/346/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 26.09.2008 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 175, poz. 2558 z 13.11.2008r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

REGIEL

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Regiel, Gmina Ełk obejmujący działkę oznaczoną 9/1, uchwalony uchwałą Nr XXV/226/2004 Rady Gminy Ełk z dnia 28.12.2004 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 26, poz. 355 z 2005r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę o nr ewid. 182/1, położoną w obrębie Regiel, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XXVII/211/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 27.12.2007 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 25, poz. 594 z 11.02.2008r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

SAJZY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Sajzy obejmujący grunty o numerach geodezyjnych: 5/1, 6/1 do 6/37, 6/41, 10, 12/1, 12/2, 14 do 17, 18/3 i 18/4, uchwalony uchwałą Nr XII/87/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 27.10.2003 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 182, poz. 2204 z 2003r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi SSajzy obejmujący działkę nr 23/1, uchwalony uchwałą Nr XXXIII/216/98 Rady Gminy Ełk z dnia 18.06.1998 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego  Nr 46 , poz. 239 z 1998r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Sajzy na część działki nr 58, uchwalony uchwałą Nr XII/123/96 Rady Gminy Ełk z dnia 30.12.1996 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 6 , poz. 43 z 1997r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Sajzy, gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr LXXV/598/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 23.04.2010r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 83, poz. 1363 z dnia 23.04.2010r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Sajzy na działkach nr 64/3 i 64/6, uchwalony uchwałą Nr XXII/125/96 Rady Gminy Ełk z dnia 30.12.1996 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 6 , poz. 45 z 1997r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący grunty o numerach ewidencyjnych od 71/14 do 71/20 w obrębie 0044 Sajzy, uchwalony uchwałą Nr XL/348/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 26.09.2008 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 181 , poz. 2651 z 28.11.2008r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren kopalni kruszywa naturalnego na części działki nr 72 w Sajzach, uchwalony uchwałą Nr XL/340/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 26.09.2008 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 181 , poz. 2649 z 28.11.2008r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i usług turystycznych na działkach nr 97/1, 97/2 oraz rejon działek 103/1, 103/3 i 106 we wsi Sajzy, uchwalony uchwałą Nr XI/73/996 Rady Gminy Ełk z dnia 30.11.1999 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 5 , poz. 52 z 2000r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Sajzy obejmujący działkę nr 108/1, 108/4, 108/5, 108/6, uchwalony uchwałą Nr XXII/124/96 Rady Gminy Ełk z dnia 30.12.1996 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 6  , poz. 44 z 1997r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący grunty nr 110/24 w obrębie Sajzy, uchwalony uchwałą Nr XXXIV/289/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 27.05.2008 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 113 , poz. 1887 z 2008r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sajzy, Gmina Ełk obejmujący grunty o nr geod. 5/1, 6/ do 6/37, 6/41, 10, 12/1, 12/2, 14 do 17, 18/3 i 18/4, uchwalona uchwałą Nr XXI/188/2004 Rady Gminy Ełk z dnia 26.08.2004 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 139 , poz. 1722 z 11.10.2004r.

TEKST PLANU

SĘDKI

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sędki, gmina Ełk, obejmujący działkę oznaczoną numerem 95/7, uchwalony uchwałą Nr X/68/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 28.08.2003 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 158 , poz. 1928 z 3.10.2003r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

SIEDLISKA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod teren boiska sportowego we wsi Siedliska, uchwalony uchwałą Nr XLI/408/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 26.04.2006 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 90 , poz. 1523 z 2006r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Siedliska z przeznaczeniem pod gospodarstwa warzywniczo-ogrodnicze, uchwalony uchwałą Nr XXXI/196/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 31.10.2001 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 1 , poz. 6 z 2002r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

SIEDLISKA WYSYPISKO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ełk dla zadania pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k. Ełku, uchwalony uchwałą Nr XVIII/135/2007  Rady Gminy Ełk z dnia 01.08.2007 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 146, poz. 1890 z 28.09.2007r. - Uchwała nieważna wyrok WSA w Olsztynie z dn. 21 czerwca 2011 r. (Sygn. akt II SA/Ol 375/11)

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU (1)

RYSUNEK PLANU (2)

RYSUNEK PLANU (3)

RYSUNEK PLANU (4)

STRADUNY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach nr 148/2, 149 we wsi Straduny, uchwalony uchwałą Nr XXXIII/219/98 Rady Gminy Ełk z dnia 18.06.1998 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego  Nr 46 , poz. 242 z 1998r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej oraz produkcji warzywniczo-ogrodniczej na działce nr 150/2 we wsi Straduny, uchwalony uchwałą Nr XXXIX/243/2002 Rady Gminy Ełk z dnia 24.06.2002 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 104 , poz. 1569 z 2002r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Straduny obejmujący działki o numerach ewidencyjnych: 156/3, 156/4, uchwalony uchwałą Nr XXVIII/253/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 31.03.2005 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 57 , poz. 807 z 2005r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Straduny gmina Ełk obejmujący tereny położone przy drodze gminnej Straduny - Malinówka, uchwalony uchwałą Nr XXII/122/96 Rady Gminy Ełk z dnia 30.12.1996 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 6 , poz. 42 z 1997r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

SZELIGI - BUCZKI

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zespołu Osadniczego m. Ełk na działce nr 4/3 w obrębie wsi Szeligi-Buczki, uchwalony uchwałą Nr X/67/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 28.08.2003 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 158 , poz. 1927 z 2003r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Szeligi-Buczki obejmujący działki nr 54/1 i 54/2, uchwalony uchwałą Nr X/62/99 Rady Gminy Ełk z dnia 14.10.1999 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 77 , poz. 1361 z 1999r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki (dz. nr ewid. 100 i 101), Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XXXI/272/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 31.03.2008 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 76 , poz. 1457 z 14.05.2008r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Szeligi-Buczki obejmujący działkę nr 112, 113, 114, uchwalony uchwałą Nr XX/103/96 Rady Gminy Ełk z dnia 25.10.1996 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 79 , poz. 248 z 1996r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki, gmina Ełk, (dz. nr 99) uchwalony uchwałą Nr LXXXIII/680/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29.10.2010 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 206 , poz. 2702 z 17.12.2010r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

WOSZCZELE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w obrębie Woszczele, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XIV/102/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 25.05.2007 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 102, poz. 1457 z 16.07.2007r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Woszczele obejmujący grunty o numerach ewidencyjnych 162/2 i 180/4, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XXVIII/235/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 25.01.2008 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 46, poz. 978 z 26.03.2008r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Woszczele obejmujący działkę nr 201, uchwalony uchwałą Nr XX/104/96 Rady Gminy Ełk z dnia 25.10.1996 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 79 , poz. 249 z 1996r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Woszczele, Gmina Ełk (część działek o nr ewid. 307, 308, 310, 311, 312) uchwalony uchwałą Nr XLV/451/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 28.09.2006 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 170, poz. 2447 z 10.11.2006r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Woszczele, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą Nr XLVIII/406/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 27.02.2009 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 45, poz. 733 z 01.04.2009r.

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Monika Szczepanik
Udostępnił:
Supiński Marcin
(2009-12-29 18:18:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2015-11-13 13:46:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306