Uchwały 2009 r.

REJESTR UCHWAŁ

RADY GMINY EŁK

2009 r.

 • Uchwała nr XLVI/384/2009 z dnia 23.01.2009 r. w  sprawie przystąpienia Gminy do Projektu – Budowa  kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej na terenie Gminy Ełk, wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji technicznej.
 • Uchwała nr XLVI/385/2009 z dnia 23.01.2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ełk do Projektu- „Pracownie językowe optymalizujące procesy kształcenia umiejętności językowych uczniów szkół Gminy Ełk.
 • Uchwała nr XLVI/386/2009 z dnia 23.01.2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ełk do Programu – „Przeciwdziałanie wykluczenia cyfrowemu – elnclusion- mieszkańców Gminy Ełk”.
 • Uchwała nr XLVI/387/2009 z dnia 23.01.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 rok . załącznik

 

 • Uchwała nr XLVII/388/2009 z dnia 23.01.2009 r. w sprawie Przyjęcia Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ełk na 2009 r.
 • Uchwała nr XLVII/389/2009 z dnia 30.01.2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na terenie Gminy Ełk na 2009 r.
 • Uchwała nr XLVII/390/2009 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Gminą Miasto Ełk dotyczącego przekazania do realizacji prowadzenia w 2009 roku zadania kształcenia, opieki i wychowania uczniów z terenu Gminy Ełk uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.
 • Uchwała nr XLVII/391/2009 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Woszczele, obejmującego działki o nr ewid. 189/2, 190/2, 192, 194, 183/2 Gmina Ełk.
 • Uchwała nr XLVII/392/2009 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk (dz. nr 251/1).
 • Uchwała nr XLVII/393/2009 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, na terenach położonych w obrębie Maleczewo.
 • Uchwała nr XLVII/394/2009 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie bezprzetargowej dzierżawy nieruchomości w Lepakach, Gmina Ełk.
 • Uchwała nr XLVII/395/2009 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ełk.
 • Uchwała nr XLVII/396/2009 z dnia 30.01.2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Uchwała nr XLVII/397/2009 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2009 rok
 • Uchwała nr XLVII/398/2009 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2009 rok
 • Uchwała nr XLVII/399/2009 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
 • Uchwała nr XLVII/400/2009 z dnia 30.01.2009r. w sprawie przystąpienia do procedury nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowej wsi Ełckiej oraz sztandaru
 • Uchwała nr XLVII/401/2009 z dnia 30.01.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/281/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 31 marca 2008 r. sprawie ogłoszenia konkursu na projekt herbu, flagi i hymnu Gminy Ełk oraz powołania komisji konkursowej

 • Uchwała nr XLVIII/402/2009 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie  nadania imienia rotmistrza Witolda Pileckiego Szkole Podstawowej w Rękusach.
 • Uchwała nr XLVIII/403/2009 z dnia 27.02.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/331/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej- hali sportowej w Nowej Wsi Ełckiej i hali sportowej w Stradunach..
 • Uchwała nr XLVIII/404/2009 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie  uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.
 • Uchwała nr XLVIII/405/2009 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/349/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2005 roku.  
 • Uchwała nr XLVIII/406/2009 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Woszczele, Gmina Ełk. załącznik
 • Uchwała nr XLVIII/407/2009 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Giże, gmina Ełk.
 • Uchwała nr XLVIII/408/2009 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie  przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, na terenie położonym w obrębie Giże, gmina Ełk.
 • Uchwała nr XLVIII/409/2009 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płociczno, Gmina Ełk. załącznik
 • Uchwała nr XLVIII/410/2009 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych w obrębie Mrozy Wielkie, Gmina Ełk Załącznik 2 załącznik3
 • Uchwała nr XLVIII/411/2009 z dnia 27.02.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 r załącznik1, załącznik2, załącznik 3, załącznik4
 • Uchwała nr XLVIII/412/2009 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu  
 • Uchwała nr XLVIII/413/2009 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie  określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu  
 • Uchwała nr XLVIII/414/2009 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Ełk Nr XXXI/277/2008 r. z dnia 31 marca 2008 r. o przystąpieniu do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk” na obszarze położonym w obrębie Talusy, Gminy Ełk. załącznik
 • Uchwała nr XLVIII/415/2009 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Ełk Nr XXXI/276/2008 z dnia 31 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Talusy, Gmina Ełk. załącznik

 • Uchwała nr XLIX/416/2009 z dnia 27.03.2009 r w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ełk zadania w zakresie udzielania porad mieszkańcom Gminy Ełk w Punktach Konsultacyjnych prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełk na 2009 rok
 • Uchwała nr XLIX/417/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie 29 Mrozy Wielkie, Gmina Ełk, obejmującego działki o nr ewid. od 48/92 do nr 48/124. załącznik
 • Uchwała nr XLIX/418/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki, Gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 67/10. załącznik
 • Uchwała nr XLIX/419/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, terenu położonego w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. ¾, 3/5, 3/26 i 543, gmina Ełk. załącznik
 • Uchwała nr XLIX/420/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, terenu położonego w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. 116, 117, 118, 119, 121, 122, Gmina Ełk załącznik
 • Uchwała nr XLIX/421/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, terenu położonego w obrębie Bajtkowo (działki nr 36, 38) oraz w obrębie Karbowskie (działka nr ewid. 5), Gmina Ełk
 • Uchwała nr XLIX/422/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk (dz. o nr ewid. 249 i cz. dz. o nr ewid. 255/73) załącznik
 • Uchwała nr XLIX/423/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Podleśna” w  części wsi Czaple załącznik
 • Uchwała nr XLIX/424/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki na 2009 r.
 • Uchwała nr XLIX/425/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie przyjęcia Podprogramu Aktywności Lokalnej „Uwierz w siebie” na 2009 r. załąćznik
 • Uchwała nr XLIX/426/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Nowa Wieś Ełcka
 • Uchwała nr XLIX/427/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ełk do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Ełckiej.
 • Uchwała nr XLIX/428/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 r. uzasadnienie zal1. zal2. zal3 zal4 zał5
 • Uchwała nr XLIX/429/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu
 • Uchwała nr XLIX/430/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ełk do zwrotu darowizny pieniężnej przyjętej od osoby fizycznej, zgodnie z uchwałą nr XVIII/132/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. Rady Gminy Ełk.
 • Uchwała nr XLIX/431/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ełk do zawarcia umowy ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku dotyczącej współfinansowania przez Gminę Ełk inwestycji pn. „Budowa zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” oraz określenia wysokości dotacji na realizację tej inwestycji w 2009 roku.

 

 • Uchwała nr L/432/2009 z dnia 03.04.2009 r. w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Ełk
 • Uchwała nr L/433/2009 z dnia 03.04.2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Uchwała nr L/434/2009 z dnia 03.04.2009 r. w sprawie przejęcia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych
 • Uchwała nrL/435/2009 z dnia 03.04.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 r. zal1 zal2

 

 • Uchwała nrLI/436/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk.
 • Uchwała nr LI/437/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.
 • Uchwała nr LI/438/2009 z dnia 29.04.2009 r. dotycząca przystąpienia Gminy Ełk do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie Gminy Ełk
 • Uchwała nr LI/439/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie 0017 Konieczki, Gmina Ełk, obejmującego część działki o nr ewid. 92/17
 • Uchwała nr LI/440/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, terenu położonego w obrębie : 0017 Konieczki, obejmującego część działki o nr ewid. 92/17 Gmina Ełk
 • Uchwała nr LI/441/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w obrębach Maleczewo i Barany, Gmina Ełk. załącznik
 • Uchwała nr LI/442/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacji indywidualnej,  położonych w obrębach Lepaki i Mołdzie, Gmina Ełk. załącznik
 • Uchwała nr LI/443/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk. załącznik 
 • Uchwała nr LI/444/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu.
 • Uchwała nr LI/445/2009 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 r.

 

 • Uchwała nr LII/446/2009 z dnia 22.05.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębię Malinówka, Gmina Ełk (dz. o nr ewid. 23/3) 
 • Uchwała nr LII/447/2009 z dnia 22.05.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany planu miejscowego, w obrębie Płociczno, gmina Ełk, działka oznaczona nr ewid. 36.
 • Uchwała nr LII/448/2009 z dnia 22.05.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 0009 Chrzanowo Gmina Ełk obejmującego teren działki nr 105/9
 • Uchwała nr LII/449/2009 z dnia 22.05.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębach: Nowa Wieś Ełcka, Mącze, Mąki, Maleczewo, Szarejki, Rostki Bajtkowskie, Ciernie, Niekrasy, Bajtkowo, Karbowskie, Talusy.
 • Uchwała nr LII/450/2009 z dnia 22.05.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany części obowiązującego planu miejscowego, w obrębie Sajzy, Gmina Ełk
 • Uchwała nr LII/451/2009 z dnia 22.05.2009 r. w sprawie nazwy ulicy w części wsi Mrozy Wielkie, Gmina Ełk. załącznik
 • Uchwała nr LII/452/2009 z dnia 22.05.2009 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu.
 • Uchwała nr LII/453/2009 z dnia 22.05.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 r.zał1. zał.2 zała3, zał4, zał5, zał8, zał6,7,9
 • Uchwała nr LII/454/2009 z dnia 22.05.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/429/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu
 • Uchwała nr LII/455/2009 z dnia 22.05.2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku
 • Uchwała nr LII/456/2009 z dnia 22.05.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ełk do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Ełckiej

 • Uchwała nr LIII/457/2009 z dnia 01.06.2009 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Ełk:  Nr  XXXI/276/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 31 marca 2008r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Talusy, Gmina Ełk ,Nr XLVIII/415/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 27 lutego 2009r, w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ełk Nr XXXI/276/2008 z dnia 31.03.2008r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Talusy, Gmina Ełk., Nr XXXI/277/2008 z dnia 31 marca 2008r, w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk” na obszarze położonym w obrębie Talusy, Gmina Ełk,Nr XLVIII/414/2009 z dnia 27 lutego 2009r, w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ełk Nr XXXI/277/2008r z dnia 31 marca 2008r o przystąpieniu do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk” na obszarze położonym w obrębie Talusy, Gmina Ełk
 • Uchwała nr LIII/458/2009 z dnia 01.06.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębach: Talusy, Rękusy, Pistki, Gmina Ełk załącznik
 • Uchwała nr LIII/459/2009 z dnia 01.06.2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk na obszarze położonym w obrębie Talusy, Rękusy, Pistki Gmina Ełk załącznik

 

 • Uchwała nr LIV/460/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie nadania imienia Jana Brzechwy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej. 
 • Uchwała nr LIV/461/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie nadania imienia Szarych Szeregów Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich.
 • Uchwała nr LIV/462/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Szeligi- Buczki, działka o nr ewid. 22/1 i 10/12 z przeznaczaniem na  budowę filii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. załącznik
 • Uchwała nr LIV/463/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk” na obszarze położonym w obrębie Szeligi- Buczki, dz. nr 22/1 i 10/12 załącznik
 • Uchwała nr LIV/464/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania  zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk” w obrębie Szeligi-Buczki, gm. Ełk załącznik
 • Uchwała nr LIV/465/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Barany Gmina Ełk, dla terenu o nr ewid. 48/2.
 • Uchwała nr LIV/466/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Barany Gmina Ełk, dla terenu o nr ewid. 291 i 91/5 załącznik
 • Uchwała nr LIV/467/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębię Mrozy Wielkie, gmina Ełk, stanowiącego działki o nr ewid. 13/8, 13/11, 13/14. załącznik
 • Uchwała nr LIV/468/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie zmian do Uchwały XXVIII/260/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Ełk.
 • Uchwała nr LIV/469/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Samorządowych  w Chełchach z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
 • Uchwała nr LIV/470/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Ełk na 2010 rok.
 • Uchwała nr LIV/471/2009 z dnia 26.06.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/452/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu
 • Uchwała nr LIV/472/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 rok., zał1, zał2, zał3, zał4, zał5, zal6,zał7, zał8-9
 • Uchwała nr LIV/473/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Ełk: 1) Nr  LI/439/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 29 kwietnia 2009r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 0017 Konieczki, Gmina Ełk ,2) Nr LI/440/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 29 kwietnia  2009r, w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk”, terenu położonego w obrębie 0017 Konieczki, Gmina Ełk.
 • Uchwała nr LIV/474/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  w obszarze pn. „Podgrodzie k/Ełku”, gmina Ełk załącznik
 • Uchwała nr LIV/475/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie 0017 Konieczki, Gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 92/19.załącznik
 • Uchwała nr LIV/476/2009 z dnia 26.06.2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk”, dla terenu położonego w obrębie; 0017 Konieczki, obejmującego działkę o nr ewid. 92/19, gmina Ełk. załącznik

 

 • Uchwała nr LV/477/2009 z dnia 03.07.2009 r. sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękusach w roku szkolnym 2009/2010
 • Uchwała nr LV/478/2009 z dnia 03.07.2009 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Chojniak gm. Ełk
 • Uchwała nr LV/479/2009 z dnia 03.07.2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Podgrodzie k/Ełku” zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/88/03 Rady Gminy Ełk z dnia 27 października 2003 r.
 • Uchwała nr LV/480/2009 z dnia 03.07.2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w części wsi Malinówka Wielka, Gmina Ełk załącznik

 

 • Uchwała nr LVI/481/2009 z dnia 28.08.2009 r. zmieniająca uchwałę nr LIV/466/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 26.06.2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Barany Gmina Ełk, dla terenu o nr ewid. 291 i 91/5
 • Uchwała nr LVI/482/2009 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • Uchwała nr LVI/483/2009 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Uchwała nr LVI/484/2009 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w części wsi Mrozy Wielkie, Gmina Ełk, załącznik
 • Uchwała nr LVI/485/2009 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu.
 • Uchwała nr LVI/486/2009 z dnia 28.08.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/429/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu.
 • Uchwała nr LVI/487/2009 z dnia 28.08.2009 r. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LII/452/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu.
 • Uchwała nr LVI/488/2009 z dnia 28.08.2009 r. Uchwałę zmieniająca uchwałę Nr XLII/370/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177037N na drogę o nawierzchni twardej na trasie Kałęczyny – Giże”
 • Uchwała nr LVI/489/2009 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miastem Ełk dotyczącego przekazania do realizacji prowadzenia w 2009 roku zadania kształcenia, opieki i wychowania uczniów z terenu Gminy Ełk uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w Ełku
 • Uchwała nr LVI/490/2009 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ełckim w sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Ełk.
 • Uchwała nr LVI/491/2009 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, zal1, zal2, zal3, zal4, zal5, zal6, zal7, zal8-9
 • Uchwała nr LVI/492/2009 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie przystąpienia gminy Ełk do LG Rybackiej „Pojezierze Ełckie.”
 • Uchwała nr LVI/493/2009 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, na terenie położonym w obrębie Płociczno, obejmującym działkę o nr ewid. 36.
 • Uchwała nr LVI/494/2009 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/475/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 26 czerwca 2009r. załącznik
 • Uchwała nr LVI/495/2009 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/476/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 26 czerwca 2009r. załącznik
 • Uchwała nr LVI/496/2009 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/371/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 28 listopada 2008r. załącznik
 • Uchwała nr LVI/497/2009 z dnia 28.08.2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ełk nr XVI/125/2007 z dnia 28 czerwca 2007.

 

 • Uchwała nr LVII/498/2009 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk załącznik
 • Uchwała nr LVII/499/2009 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Ełckim w spr. „Przebudowa drogi gminnej Kałęczyny-Regiel oraz drogi gminnej we wsi Regiel, gm. Ełk” załącznik
 • Uchwała nr LVII/500/2009 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Obrona Granic Gmin Wiejskich” załącznik
 • Uchwała nr LVII/501/2009 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

 

 • Uchwała nr LVIII/502/2009 z dnia 18.09.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 r.

 

 • Uchwała nr LIX/503/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie wycofania ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w obrębie Mrozy Wielkie, gm. Ełk.
 • Uchwała nr LIX/504/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy letniskowej w obrębie wsi Chrzanowo gmina Ełk, zwanego „Kompleks Letniskowy Chrzanowo”.
 • Uchwała nr LIX/505/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Sordachy, gm. Ełk (dz. o nr ewid. 12/3)
 • Uchwała nr LIX/506/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr LIV/474/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze pn. „Podgrodzie k/Ełku”, gmina Ełk, załącznik
 • Uchwała nr LIX/507/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Ełk załącznik
 • Uchwała nr LIX/508/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr X/76/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Ełk
 • Uchwała nr LIX/509/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Ełk. załącznik
 • Uchwała nr LIX/510/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia z Powiatem Ełckim w sprawie wspólnego finansowania „Przebudowy odcinków drogi powiatowej Nr 1852N Rożyńsk- Bartosze”
 • Uchwała nr LIX/511/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia z Powiatem Ełckim i Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Usługowo- Handlowym Józef Gajek w sprawie przebudowy dróg powiatowych: nr 1905N i 1862N Przykopka- Płociczno-Oracze.
 • Uchwała nr LIX/512/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie w budżecie Gminy Ełk na 2009 r. zał1, zał2, zał3, zał4, zał5, zał6, zał7, zał8, zał9
 • Uchwała nr LIX/513/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Miluki gm. Ełk
 • Uchwała nr LIX/514/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś Ełcka
 • Uchwała nr LIX/515/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia mieszkańcom Gminy Ełk planowanego do realizacji przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" oraz zatwierdzenia regulaminu korzystania z w/w kompleksu.
 • Uchwała nr LIX/516/2009 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Kałęczyny-Regiel oraz drogi gminnej we wsi Regiel, gm. Ełk”      

 

 • Uchwała nr LX/517/2009 z dnia 23.10.2009 r. zmieniająca uchwałę XLVIII/413/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu.
 • Uchwała nr LX/518/2009 z dnia 23.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 r. załączniki
 • Uchwała nr LX/519/2009 z dnia 23.10.2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • Uchwała nr LX/520/2009 z dnia 23.10.2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL/343/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2008 r. oraz uchwały nr LIV/464/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r.

 • Uchwała nr LXI/521/2009 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Woszczele, gm. Ełk.
 • Uchwała nr LXI/522/2009 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/127/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
 • Uchwała nr LXI/523/2009 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, dz. nr 251/1. załącznik 
 • Uchwała nr LXI/524/2009 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w  części wsi Mrozy Wielkie, gm. Ełk.
 • Uchwała nr LXI/525/2009 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała nr LXI/526/2009 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego.
 • Uchwała nr LXI/527/2009 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej.
 • Uchwała nr LXI/528/2009 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
 • Uchwała nr LXI/529/2009 z dnia 30.10.2009 r. zmieniająca uchwałę nr Uchwałę Nr IXL/357/08 Rady Gminy Ełk z dnia 31.10.2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ełk.
 • Uchwała nr LXI/530/2009 z dnia 30.10.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/114/2007 w sprawie cen za przejazdy autobusami komunikacji gminnej na terenie Gminy Ełk

·        Uchwała nr LXII/531/2009 z dnia 16.11.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzy Gmina Ełk a Gminą Miastem Ełk na powierzenie prowadzenia przez Gminę Miasto Ełk zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk.

·        Uchwała nr LXII/532/2009 z dnia 16.11.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny lokalu mieszkalnego położonego w Pietraszach, Gmina Świętajno

·        Uchwała nr LXII/533/2009 z dnia 16.11.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cele publiczne położonych w obrębie Szeligi-Buczki, gm. Ełk.

·        Uchwała nr LXII/534/2009 z dnia 16.11.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Woszczele, gm. Ełk.


·        Uchwała nr LXIII/535/2009 z dnia 20.11.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

·        Uchwała nr LXIII/536/2009 z dnia 20.11.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych


·        Uchwała nr LXIV/537/2009 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie zmiany WPI Gminy Ełk na lata 2006-2013 przyjętego uchwałą  nr X/69/2007 rady Gminy Ełk z dn. 29.03.2007 r.

·        Uchwała nr LXIV/538/2009 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Straduny, Gmina Ełk.

·        Uchwała nr LXIV/539/2009 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 r.

·        Uchwała nr LXIV/540/2009 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Elżbiety i Wiesława Stasiewicz.

·        Uchwała nr LXIV/541/2009 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie reprezentowania Gminy Ełk w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres 2006-2010r.


 

 

·        Uchwała nr LXV/542/2009 z dnia 11.12.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mołdzie, gm. Ełk obejmującego grunty o nr 14/2 położonych nad Jeziorem Lepaki Duże.

·        Uchwała nr LXV/543/2009 z dnia 11.12.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Maleczewo, gm. Ełk.

·        Uchwała nr LXV/544/2009 z dnia 11.12.2009 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

·        Uchwała nr LXV/545/2009 z dnia 11.12.2009 r. zmieniająca uchwałę nr LIX/515/2009 w sprawie bezpłatnego udostępnienia mieszkańcom Gminy Ełk planowanego do realizacji przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" oraz zatwierdzenia regulaminu korzystania z w/w kompleksu.

·        Uchwała nr LXV/546/2009 z dnia 11.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 r.

·        Uchwała nr LXV/547/2009 z dnia 11.12.2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy na rzecz podjęcia działań zmierzających do stworzenia i realizacji projektu pod nazwą „Strefa Turystyczna Mazury Garbate” Projekt pilotażowy

 


 

 • Uchwała nr LXVI/548/2009 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2010 r.
 • Uchwała nr LXVI/549/2009 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ełk na 2010 r.
 • Uchwała nr LXVI/550/2009 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.
 • Uchwała nr LXVI/551/2009 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii Gminy Ełk na lata 2010-2012 r.

 

 • Uchwała nr LXVII/552/2009 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obejmującego podzielone działki o nr 8/15, 9/5 na gruntach byłego POHZ w Ełku zwanego dziś „Bocianie Gniazda”. załącznik 
 • Uchwała nr LXVII/553/2009 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 r.
 • Uchwała nr LXVII/554/2009 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 r.
 • Uchwała nr LXVII/555/2009 z dnia 31.12.2009 r. zmieniająca uchwałę nr LX/519/2009 Rady Gminy Ełk w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku kredytu długoterminowego
 • Uchwała nr LXVII/556/2009 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr XVII/34/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania związanego z rekultywacją składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

 

Wytworzył:
Rejestr uchwał prowadzi Joanna Krzemińska
Udostępnił:
Supiński Marcin
(2009-02-26 09:56:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2011-10-25 15:25:54)