☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2008 r.

REJESTR UCHWAŁ 2008 ROK

LP.
NR UCHWAŁY
DATA PODJĘCIA
POSTANOWIENIE UCHWAŁY
230
25.01.2008
W sprawie uchylenia uchwały nr XLII/412/2006 R.G. Ełk z dn. 30.05.2006 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ełk a Gminą Miastem Ełk na powierzenie prowadzenia przez Gminę Miasto Ełk zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy.
231
25.01.2008
W sprawie zmiany uchwały nr XLII/414/2006 R. G. Ełk z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodu własnych jednostki budżetowej Gminy Ełk
232
25.01.2008
W sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w tych stołówkach.
233
25.01.2008
W sprawie zawarcia Porozumienia z Gmina Miasto Ełk dotyczącego przekazania Gminie Miasto Ełk do realizacji w 2008 roku zadania w zakresie kształcenia, opieki i wychowania uczniów z terenu Gminy Ełk uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.
234
25.01.2008
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chrzanowo (dz. nr ewid. 105/16), Gmina Ełk
235
25.01.2008
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Woszczele obejmującym grunty o numerach ewidencyjnych 162/2 i 180/4
236
25.01.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, obejmującego działkę o nr ewid. 257, Gmina Ełk.
237
25.01.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. 3/4, 3/5, 3/26 i 543, Gmina Ełk
238
25.01.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. 116, 117,118,119,121,122, Gmina Ełk.
239
25.01.2008
W sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki, obejmującego działki o nr ewid.148,149, Gmina Ełk.
240
25.01.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Bajtkowo (działki o nr ewid. 36,38 oraz w obrębie Karbowskie (działka o nr ewid. 5) , Gmina Ełk.
241
25.01.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Zdedy, obejmującego działki o nr ewid. 13, 8/1, 20/4 , Gmina Ełk. 
242
25.01.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Przytuły, Gmina Ełk.
243
25.01.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki, Gmina Ełk.
244
25.01.2008
W sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Mrozy Wielkie, Gmina Ełk.
245
25.01.2008
W sprawie określenia przepisów porządkowych na regularnych liniach autobusowych komunikacji gminnej realizowanej na zlecenie Gminy Ełk
246
25.01.2008
W sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY ELK na 2008 rok.
247
12.02.2008
W sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Ełk na lata 2008-2013.
248
12.02.2008
W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ełk.
249
12.02.2008
W sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2008 rok
250
22.02.2008
W sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2008 rok
251
22.02.2008
W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2008 rok.
252
22.02.2008
W sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w obrębie Mrozy Wielkie
253
22.02.2008
W sprawie sprzedaży nieruchomości
254
22.02.2008
W sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
255
22.02.2008
W sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ełk
256
22.02.2008
W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ełk do cofnięcia darowizny nieruchomości dla Miasta-Gminy Ełk.
257
22.02.2008
W sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzina na lata 2008-2016.
258
22.02.2008
W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ełk z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2008 roku.
259
22.02.2008
W sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ełk, na terenie położonym w obrębie Chrzanowo
260
22.02.2008
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chrzanowo, gmina Ełk
261
22.02.2008
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, gmina Ełk, obejmującego działki o nr ewid. 138, 139 i 140
262
22.02.2008
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie, Chruściele, Gmina Ełk (dz. od nr ewid. 16/1 do nr 16/26)
263
22.02.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk.
264
22.02.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze p. n. „Podgrodzie” gm. Ełk
265
22.02.2008
W sprawie wyrażenia zgody na komunalizację nieruchomości
266
22.02.2008
Zmieniająca uchwałę nr XXVII/209/07 Rady Gminy Ełk z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
267
22.02.2008
W sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/243/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 25 stycznia 2008 roku.
268
31.03.2008
W sprawie wspierania Gminie miasto Ełk zadania w zakresie udzielania porad mieszkańcom Gminy Ełk w Punktach Konsultacyjnych prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełk na 2088 rok
269
31.03.2008
Zmieniająca uchwałę nr XIV/109/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.
270
31.03.2008
W sprawie zmiany najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w tabeli płac dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Ełk.
271
31.03.2008
W sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk
272
31.03.2008
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki (dz. nr ewid. 100 i 101), Gmina Ełk.
273
31.03.2008
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren działek 71/1 i 71/2 w obrębie wsi Chruściele 
274
31.03.2008
W sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/288/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 28 czerwca 2005 r.
275
31.03.2008
W sprawie zmiany uchwały nr XXVII/213/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 27 grudnia 2007 roku.
276
31.03.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Talusy, Gmina Ełk
277
31.03.2008
W sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk na obszarze położonym w obrębie Kalusy, Gmina Ełk.
278
31.03.2008
W sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu
279
31.03.2008
W sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu
280
31.03.2008
W sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
281
31.03.2008
W sprawie ogłoszenia konkursu na projekt herbu, flagi i hymnu Gminy Ełk oraz powołania komisji konkursowej
282
31.03.2008
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
283
31.10.2008
W sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2008 r.
284
21.04.2008
W sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2008 r.
285
21.04.2008
W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ełk do cofnięcia darowizny nieruchomości dla Gminy Miasta Ełk.
286
25.04.2008
W sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ełk
287
27.05.2008
W sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
288
27.05.2008
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ełk
289
27.05.2008
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego grunty nr 110/24 w obrębie Sajzy
290
27.05.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Przykopka, Gmina Ełk.
291
27.05.2008
W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, części byłych gruntów P.O.H.Z. obejmującego rejon działek nr 8/15 oraz 9/5, położonych w obrębię Chruściele, Gmina Ełk.
292
27.05.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Sędki, obejmującego działkę o nr ewid. 97/1, Gmina Ełk.
293
27.05.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany planu miejscowego w obrębie Płociczno, gmina Ełk.
294
27.05.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, obejmującego działkę o nr ewid. 302/3, Gm. Ełk
295
27.05.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Woszczele, Gmina Ełk.
296
27.05.2008
W sprawie uzgodnienia projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu: Doliny Legi, Pojezierza Ełckiego, Jezior Orzyskich
297
27.05.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującego działkę o nr ewid. 125/7, Gmina Ełk.
298
27.05.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującego działkę o nr ewid. 134 Gmina Ełk.
299
27.05.2008
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Ełk na lata 2008-2018
300
27.05.2008
W sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ełk.
301
27.05.2008
W sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ełk
302
27.05.2008
Zmieniająca uchwałę nr XXXI/279/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu.
303
27.05.2008
W sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2008 rok
304
23.06.2008
W sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2008 rok
305
23.06.2008
W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
306
30.06.2008
W sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013
307
30.06.2008
W sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2016
308
30.06.2008
Zmieniająca uchwałę nr XXVIII/232/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w tych stołówkach.
309
30.06.2008
W sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Janisze-Skup, Gmina Ełk.
310
30.06.2008
Dotycząca zmiany uchwały nr XXXI/268/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wspierania Gminie Miasto Ełk zadania w zakresie udzielania porad mieszkańcom miny Ełk w Punktach Konsultacyjnych prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełk na 2008 rok.
311
     załącznik
30.06.2008
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki gruntu nr 94/3 w Oraczach
312
30.06.2008
W sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płociczno, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 144
313
30.06.2008
W sprawie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk w obrębię wsi; Guzki, Mołdzie i Pistki.
314
30.06.2008
W sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk” dla terenów położonych w obrębie Czaple, Gmina Ełk
315
30.06.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Czaple, obejmującego działki o nr ewid. 11 i 75 Gmina Ełk.
316
30.06.2008
W sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębie Sędki, obejmującego działkę o nr ewid. 97/1
317
30.06.2008
W sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującego działkę o nr ewid. 134
318
30.06.2008
W sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującego działkę o nr ewid. 125/7
319
30.06.2008
W sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki
320
30.06.2008
W sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębie Przykopka, Gmina Ełk.
321
30.06.2008
W sprawie przystąpienia do procedury nadania imienia Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich oraz sztandaru
322
30.06.2008
W sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ełk, aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ełk na lata 2008-2013, opracowania Planu odnowy miejscowości Gminy Ełk oraz opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Ełk na lata 2008-2013
323
30.06.2008
W sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
324
30.06.2008
W sprawie uchwalenia diety Przewodniczącego rady Gminy Ełk i diet radnym
325
30.06.2008
W sprawie ustalenia diet dla sołtysów
326
22.07.2008
W sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
327
22.07.2008
Dotycząca zmiany uchwały nr XXXVI/308/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/232/08 Rady Gminy Ełk z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w tych stołówkach.
328
31.07.2008
W sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2008 rok
329
31.07.2008
W sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu
330
31.07.2008
W sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu ‘Program Operacyjny kapitał Ludzki’
331
20.08.2008
W sprawie objęcia udziałów w kapitale zakładowym MZK Sp. z o. o. w Ełku
332
20.08.2008
W sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2008 rok.
333
26.09.2008
W sprawie zwolnienia od obowiązków realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich w rok. szk. 2008/2009
334
26.09.2008
W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
335
26.09.2008
W sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Ełk
336
26.09.2008
W sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
337
26.09.2008
W sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
338
26.09.2008
W sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym
339
26.09.2008
W sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Płociczno, Gmina Ełk
340
26.09.2008
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Kopalni Kruszywa naturalnego na części działki nr 72 w Sajzach
341
26.09.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk.
342
26.09.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Regiel, obejmującego działki o nr ewid. 8/6 i 8/4, Gmina Ełk.
343
26.09.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki, obejmującego działki o nr ewid. 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, Gmina Ełk.
344
26.09.2008
W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Barany, Gmina Ełk, obejmującego grunty o nr geod. 155,156,160/3,168,153,167,169.
345
26.09.2008
W sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, na obszarze położonym w obrębie Przykopka 
346
26.09.2008
W  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przykopka, Gmina Ełk
347
26.09.2008
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr geodezyjnych 44/1, 44/2 i 45 w obrębię wsi Chruściele
348
26.09.2008
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego grunta o nr ewid. od 71/14 do 71/20 w obrębie 44 Sajzy
349
26.09.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych w obrębie Mrozy Wielkie, Gmina Ełk, stanowiącego dz. oznaczone nr ewid. 136/8 i 136/15.
350
26.09.2008
W sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Ełk
351
26.09.2008
W sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Gminy Ełk
352
26.09.2008
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie w obrębie Mrozy Wielki, Gm. Ełk, stanowiącego działkę oznaczoną nr 327.
353
26.09.2008
W sprawie uchylenia uchwały nr XXII/185/2007 RGE w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Ełk położonej w obrębie Chełchy
354
26.09.2008
Zmieniająca uchwałę nr XXXVII/329/2008 RGE z dn. 31.07.2008 w sprawie określania wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu
355
26.09.2008
W sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2008 r.
356
31.10.2008
W sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
357
31.10.2008
W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ełk
358
31.10.2008
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
359
31.10.2008
W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczania wysokości podatku
360
31.10.2008
W sprawie wysokości opłaty miejscowej
361
31.10.2008
W sprawie uzgodnienia projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko-mazurskiego w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu: Doliny Legi, Pojezierze Ełckie, Jezior Orzyskich
362
31.10.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Lepaki i Mołdzie, Gm. Ełk
363
31.10.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Sędki obejmującego dz. o nr 97/2 gm. Ełk.
364
31.10.2008
W sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Ełk dla terenu położonego w obrębie Sędki
365
31.10.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Regiel, obejmujących dz. nr 7/3, 8/3, 8/7, 8/8 Gmina Ełk
366
31.10.2008
W sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pn. :
367
31.10.2008
Zmieniająca uchwałę nr XV/114/2007 w sprawie cen za przejazdy autobusami komunikacji gminnej na terenie Gminy Ełk
368
31.10.2008
W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
369
31.10.2008
W sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2008 rok
370
20.11.2008
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177037N na drogę o nawierzchni twardej na trasie Kałęczyny - Giże”-uchwała uchylona
371
28.11.2008
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obejmującym część obrębów geodezyjnych Guzki, Mołdzie, Pistki, Gmina Ełk.
372
28.11.2008
W sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Siedliska, Gmina Ełk
373
28.11.2008
W sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, na obszarze położonym w obrębie Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk.
374
28.11.2008
W sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwowa Straż Pożarną oraz zasad jego wypłacania
375
28.11.2008
Dotycząca przystąpienia Gminy Ełk do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie Gminy Ełk
376
28.11.2008
W sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2008 rok
377
19.12.2008
W sprawie powołania Sekretarza Gminy Ełk
378
19.12.2008
W sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2008 rok
379
30.12.2008
W sprawie budżetu Gminy Ełk na 2009 rok
380
30.12.2008
W sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
381
30.12.2008
W sprawie przystąpienia Gminy Ełk do Partnerstwa na Rzecz Wspierania Organizacji pozarządowych w Powiecie Ełckim
382
30.12.2008
W sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r.
383
30.12.2008
W sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2008 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wytworzył:
Marcin Supiński
Udostępnił:
Supiński Marcin
(2008-03-20 12:09:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Supiński Marcin
(2009-09-11 13:01:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306