☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2007 r.

UCHWAŁY RADY GMINY EŁK

2007 r.

 

Uchwała Nr XXVII/229/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie cen za przejazdy autobusami komunikacji gminnej na terenie Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXVII/227/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia wykazu wydatków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007

 

Uchwała Nr XXVII/226/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy  na 2008 rok - załącznik

 

Uchwała Nr XXVII/225/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ełk na lata 2006 – 2013 przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/351/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 29 grudnia 2005 r - załącznik

 

Uchwała Nr XXVII/224/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ełk” przyjętego Uchwałą Nr XX/169/2004 Rady Gminy Ełk z dnia 01 lipca 2004 roku - załącznik

 

Uchwała Nr XXVII/223/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/108/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu bibliotece prowadzonej przez Gminę Ełk.

 

Uchwała Nr XXVII/222/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchylająca Uchwałę Nr XXV/200/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zmiany w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej

 

Uchwała Nr XXVII/221/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości  zabudowanej w obrębie  Woszczele

 

Uchwała Nr XXVII/220/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości  zabudowanej w obrębie  Woszczele

 

Uchwała Nr XXVII/219/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości  zabudowanej w obrębie  Białojany

 

Uchwała Nr XXVII/218/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w obrębie  Mrozy Wielkie

 

Uchwała Nr XXVII/217/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VII/44/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 29 kwietnia 2003 roku

w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXVII/216/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Płociczno, Gmina Ełk

 

Uchwała Nr XXVII/213/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr XXVII/212/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk

Uchwała Nr XXVII/211/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę o nr ewid. 182/1, położoną w obrębie Regiel

·         Załącznik

 

Uchwała Nr XXVII/209/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków

 

Uchwała Nr XXVI/208/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXVI/207/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXVI/206/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXV/205/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk

·         Załączniki

 

Uchwała Nr XXV/204/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk

·         Uzasadnienie zmian

·         Załączniki

 

Uchwała Nr XXV/203/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Siedliska

 

Uchwała Nr XXV/202/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie protestu dotyczącego wyborów sołtysa wsi Siedliska

 

Uchwała Nr XXV/201/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXII/183/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 26 października 2007 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Ełk położonych w obrębie POHZ Ełk

 

Uchwała Nr XXV/200/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zmiany w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej

 

Uchwała Nr XXV/199/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXV/198/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku dotycząca zgody na rozwiązanie umów wieczystego użytkowania nieruchomości

 

Uchwała Nr XXV/197/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych w obrębie Bajtkowo

 

Uchwała Nr XXV/196/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, Gmina Ełk stanowiącego działkę oznaczoną nr ewid. 327

 

Uchwała Nr XXV/195/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku

 

Uchwała Nr XXV/194/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XXV/193/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie wysokości opłaty miejscowej

 

Uchwała Nr XXV/192/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXIV/191/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXIV/190/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej zmian granic administracyjnych Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXIV/189/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku założenia oświadczenia lustracyjnego

 

Uchwała Nr XXIII/188/2007 z dnia 07 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Rozwoju miejscowości Siedliska

 

Uchwała Nr XXII/187/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk

·         Uzasadnienie zmian

·         Załączniki

 

Uchwała Nr XXII/186/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 

Uchwała Nr XXII/185/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Ełk położonych w obrębię Chełchy

 

Uchwała Nr XXII/184/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Ełk lub jej jednostkom organizacyjnym

 

Uchwała Nr XXII/183/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Ełk położonych w obrębie POHZ Ełk

 

Uchwała Nr XXII/182/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Ciernie

 

Uchwała Nr XXII/181/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Sordachy

 

Uchwała Nr XXII/180/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk w obrębie Sajzy

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXII/179/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie Mrozy Wielkie oraz częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej na wtórnie podzielonej działce nr 48/3 we wsi Mrozy Wielki

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXII/178/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Płociczno

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXII/177/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Konieczki

 

Uchwała Nr XXII/176/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk w obrębach wsi: Chruściele i Woszczele

 

Uchwała Nr XXII/175/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu obowiązku dowożenia dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Stare Juchy a realizujących obowiązek szkolny w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach

 

Uchwała Nr XXI/174/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXI/173/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXI/172/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXI/171/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2007 rok

·         Uzasadnienie zmian

·         Załączniki

 

 

Uchwała Nr XXI/170/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Uchwała Nr XXI/169/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych

 

Uchwała Nr XXI/168/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu

 

Uchwała Nr XXI/167/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ełk do zawarcia Porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Ełku, dotyczącego przekazania z budżetu Gminy Ełk środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

 

Uchwała Nr XXI/166/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Ełku

 

Uchwała Nr XXI/165/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uzgodnienia projektów rozporządzeń w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu: Doliny Legi, Pojezierza Ełckiego, Jezior Orzyskich

 

Uchwała Nr XXI/164/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Przykopka

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXI/163/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, terenu położonego w obrębie Przykopka

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXI/162/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka (dz. nr 249 i cz. dz. nr 255/73)

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXI/161/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Maleczewo i Barany

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXI/160/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, terenu położonego w obrębie Maleczewo

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXI/159/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, terenu położonego w obrębie Chruściele

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXI/158/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Oracze

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXI/157/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Maleczewo

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXI/156/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany, terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXI/155/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Przykopka

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXI/154/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXI/153/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych

 

Uchwała Nr XXI/152/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXI/151/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych

 

Uchwała Nr XXI/150/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości

 

Uchwała Nr XXI/149/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Siedliska

 

Uchwała Nr XX/148/2007 z dnia 11 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Uchwała Nr XIX/147/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

 

Uchwała Nr XIX/146/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XIX/145/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia  Wójta  Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XIX/144/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

 

Uchwała Nr XIX/143/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Siedliska gmina Ełk

 

Uchwała Nr XIX/142/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/137/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

 

Uchwała Nr XIX/141/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ełk do zawarcia umowy wieloletniej i zaciągnięcia zobowiązania finansowego

 

Uchwała Nr XVIII/140/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

 

Uchwała Nr XVIII/139/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. dotycząca zawarcia porozumienia ze Związkiem Międzygminnym: Gospodarka Komunalna” w Ełku

 

Uchwała Nr XVIII/138/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XVIII/137/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XVIII/136/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XVIII/135/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ełk dla zadania pn. „Budowa zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k. Ełku

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

·         Załącznik Nr 3

·         Załącznik Nr 4

·         Lista nieuwzględnionych uwag

 

Uchwała Nr XVIII/134/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2007 rok

·         Załączniki Nr 1-2

·         Załącznik Nr 2a

·         Załączniki Nr 3-7

 

Uchwała Nr XVIII/133/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia intencji wspólnej realizacji projektu Regionalnego Parku Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Uchwała Nr XVIII/132/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ełk do przyjęcia darowizny pieniężnej od osoby fizycznej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi krajowej 16, na odcinku od km 288+300 do 289+844 (początek obwodnicy Ełku – etap IV) oraz podpisania porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w sprawie ustalenia warunków partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji technicznej.

 

Uchwała Nr XVI/131/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XVI/130/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XVI/129/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Regielnica

 

Uchwała Nr XVI/128/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Chruściele

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XVI/127/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębie Guzki, Mołdzie, Pistki

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XVI/126/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, dla terenu położonego w obrębie Regiel, Gmina Ełk, obejmującego działkę nr ewid. 182/1

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XVI/125/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bienie (część działki nr 49/14), Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XVI/124/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany „Planu Rozwoju lokalnego Gminy Ełk” przyjętego Uchwałą Nr X/68/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 29 marca 2007 r.

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XVI/123/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XVI/122/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/80/2007 Rady Gminy Ełk w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XVI/121/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i ustalenia wartości jednego punktu w tabeli płac, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy działających w zakresie pomocy społecznej

 

Uchwała Nr XV/120/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2007 rok

 

Uchwała Nr XV/119/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XV/118/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XV/117/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie reprezentowania Gminy Ełk w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą  w Ełku oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2006-2010

 

Uchwała Nr XV/116/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego, terenu położonego w Obrębie Chruściele, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XV/115/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ełk na lata 2006-2013 przyjętego Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 29 marca 2007 r.

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XV/114/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie cen za przejazdy autobusami komunikacji gminnej na terenie Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XIV/113/2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Czyścioch bis” Sp. z o.o. w Suwałkach na działalność Wójta Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XIV/112/2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na rok 2007

 

Uchwała Nr XIV/111/2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Lega Gm. Ełk

 

Uchwała Nr XIV/110/2007 z dnia 25 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/30/2006 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacenia innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego

 

Uchwała Nr XIV/109/2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 Karty Nauczycieli

 

Uchwała Nr XIV/108/2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

Uchwała Nr XIV/107/2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli płac, stanowiący podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy działający w zakresie oświaty

 

Uchwała Nr XIV/106/2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2007 rok

 

Uchwała Nr XIV/105/2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przystąpieniu do realizacji projektu rewitalizacja i utrzymanie połączeń kolejowych na trasie Olsztyn – Szczytno – Pisz - Ełk

 

Uchwała Nr XIV/104/2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości

 

Uchwała Nr XIV/103/2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Mrozy Wielkie, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XIV/102/2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w obrębie Woszczele, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XIV/101/2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/131/2004 Rady Gminy Ełk z dnia 26 lutego 2004 roku

 

Uchwała Nr XIV/100/2007 z dnia 25 maja 2007 r. zmieniająca uchwalę w sprawie reprezentowania Gminy Ełk w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres 2006-2010

 

Uchwała Nr XIII/99/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

Uchwała Nr XII/98/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawarcia  Porozumienia z Gminą Miasto Ełk dotyczącego realizacji inwestycji wspólnej pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji Ełk”

 

Uchwała Nr XII/97/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XII/96/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/187/2007 Rady Gminy Ełk  z dnia 26 sierpnia 2004 roku

 

Uchwała Nr XII/95/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/186/2004 Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2004 roku

 

Uchwała Nr XII/94/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/100/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 27 listopada 2003 r.

 

Uchwała Nr XII/93/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/99/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 27 listopada 2003 r.

 

Uchwała Nr XII/92/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Oracze wieś Wityny

·         Załącznik Nr 1

·         Załączniki Nr 2-4

 

Uchwała Nr XII/91/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych

 

Uchwała Nr XII/90/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/107/03 Rady Gminy Ełk z dnia 27 listopada 2003 r. W sprawie połączenia domów kultury prowadzonych przez Gminę Ełk

 

Uchwała Nr XII/89/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/108/03 Rada Gminy Ełk z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu bibliotece prowadzonej przez Gminę Ełk

 

Uchwała Nr XII/88/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Rymki

 

Uchwała Nr XII/87/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia sołectw Sordachy-Koziki i Regielnica.

 

Uchwała Nr XII/86/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XI/85/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reprezentowania Gminy Ełk w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2006-2010

 

Uchwała Nr XI/84/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 r. w sprawie obowiązku lustracyjnego Skarbnika Gminy Ełk

 

Uchwała Nr X/83/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/61/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ełk

 

Uchwała Nr X/82/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Mrozy Wielkie, Gmina Ełk

·         Załącznik

 

Uchwała Nr X/81/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

 

Uchwała Nr X/80/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr X/79/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Szarek gm. Ełk

 

Uchwała Nr X/78/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Giże-Brodowo gm. Ełk

 

Uchwała Nr X/77/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Chojniak gm. Ełk

 

Uchwała Nr X/76/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Janisze-Skup gm. Ełk

 

Uchwała Nr X/75/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Gładkowskiej, Pana Aleksandra Klebana i Pani Anny Marii Kleban zam. Mącze w sprawie nieprawidłowości przeprowadzonych wyborów sołtysa wsi Mącze Gm. Ełk zorganizowanych przez Wójta Gminy Ełk

 

Uchwała Nr X/74/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Sawickiego w sprawie nieprawidłowości przeprowadzonych wyborów sołtysa wsi Straduny Gm. Ełk zorganizowanych przez Wójta Gminy Ełk

 

Uchwała Nr X/73/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie trybu i zasad konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sordachy dotyczącego jego podziału

 

Uchwała Nr X/72/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia sołectw Sędki i Lega

 

Uchwała Nr X/71/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wspierania Gminie Miasto Ełk zadania w zakresie udzielania porad mieszkańcom Gminy Ełk w Punktach Konsultacyjnych prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełk na 2007 rok

 

Uchwała Nr X/70/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ełk na lata 2007-2011”

·         Załącznik

 

Uchwała Nr X/69/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ełk na lata 2006-2013 przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/351/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 29 grudnia 2005 r.

·         Załącznik

 

Uchwała Nr X/68/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ełk” przyjętego Uchwałą Nr XX/169/2004 Rady Gminy Ełk z dnia 01 lipca 2004 roku

·         Załącznik

 

Uchwała Nr X/67/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 

Uchwała Nr X/66/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

·         Uzasadnienie zmian

·         Załączniki Nr 1-3

·         Załączniki Nr 4-8

 

Uchwała Nr X/65/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Miasto Ełk dotyczącego przekazania  do realizacji prowadzenia w 2007 roku zadania kształcenia, opieki i wychowania uczniów z terenu Gminy Ełk uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk

 

Uchwała Nr X/64/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu

 

Uchwała Nr X/63/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

 

Uchwała Nr X/62/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa

 

Uchwała Nr VIII/61/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ełk

 

Uchwała Nr VIII/60/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w części wsi Mrozy Wielkie

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr VIII/59/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w części wsi Barany

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr VIII/58/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 r.

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr VIII/57/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr VIII/56/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr VIII/55/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu i zasad konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sędki-Lega dotyczącego jego podziału

 

Uchwała Nr VIII/54/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia sołectw Białojany-Zdedy i Rymki

 

Uchwała Nr VIII/53/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ełk na lata 2007-2009

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr VIII/52/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ełk na 2007 r.

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr VIII/51/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr VIII/50/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nad Jeziorem Szarek, położonego w obrębie Chruściele, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr VIII/49/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/389/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 31 marca 2006 r.

 

Uchwała Nr VIII/48/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Chrzanowo

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr VIII/47/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, an terenie położonym w obrębie Chrzanowo

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr VIII/46/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, obejmującego działki o nr ewid. 138,139 i 140

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr VIII/45/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk”

 

Uchwała Nr VIII/44/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu

 

Uchwała Nr VIII/43/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ełk do przyjęcia środków finansowych na dofinansowanie realizacji projektu typu: „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”

 

Uchwała Nr VIII/42/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Ełk na 2007 rok

·         Objaśnienia do budżetu

·         Załączniki 1-13

 

Uchwała Nr VII/41/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Ełk

 

Uchwała Nr VII/40/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr VII/39/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie trybu i zasad konsultacji z mieszkańcami sołectwa Białojany-Zdedy dotyczącego jego podziału

 

Uchwała Nr VII/38/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Ełk

 

Uchwała Nr VII/37/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia sołectw Kałęczyny i Giże-Brodowo

 

Uchwała Nr VII/36/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia sołectw Straduny, Janisze-Skup i Chojniak

 

Uchwała Nr VII/35/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia sołectw Szarejki i Szarek

 

Uchwała Nr VII/34/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Ełk

 

Uchwała Nr VII/33/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Ełk

 

 

Wytworzył:
Marcin Supiński
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2007-02-16 13:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Supiński Marcin
(2008-07-31 07:45:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306