☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty uchwał 2012 - 2014

Nr druku

TYTUŁ

442/14

Projekt zmieniająca uchwałę Nr LXXIII/567/2014 Rady Gminy Ełk z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

441/14

Projekt w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Zintegrowanej strategii rozwoju dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025.

440/14

Projekt w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego

439/14

Projekt w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.

438/14

Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/573/2014 Rady Gminy Ełk z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy  w części wsi Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk

437/14

Projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przytuły (dz. Nr 39/6, 39/12) gmina Ełk

436/14

Projekt w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przytuły (dz. Nr 39/6, 39/12) gmina Ełk.

432/14

Projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości w drodze bezprzetargowej

431/14

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie Województwu Warmińsko-Mazurskiemu części nieruchomości szkolnych celem posadowienia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej

430/14

Projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy

429/14

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału gminy Ełk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

428/14

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicy w części wsi Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk

427/14

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska na lata 2014 - 2017, z perspektywą na lata 2018 – 2021 dla gminy Ełk wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska na lata 2014 – 2017, z perspektywą na lata 2018 – 2021 dla gminy Ełk”

Zał. nr 1 - PROGRAM, Zał. nr 2 - PROGNOZA

426/14

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych w gminie Ełk, w obrębie Mrozy Wielkie

420/14

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Borki, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 46

419/14

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Borki, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 46

418/14

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Piaski, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 15/2

417/14

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piaski, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 15/2

416/14

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w obrębie Chruściele

415/14

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 302/6

405/14

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk za 2013 r.

404/14

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

403/14

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

402/14

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2014 r.

401/14

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr LXVI/516/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Gminie Miasto Ełk

400/14

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu

399/14

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

398/14

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

397/14

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

396/14

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

395/14

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i usług turystycznych na działkach nr 97/1, 97/2 oraz rejonu działek 103/1, 103/3 i 106 we wsi Sajzy, zwanej „Sajzy - 13”

394/14

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i usług turystycznych na działkach nr 97/1, 97/2 oraz rejonu działek 103/1, 103/3 i 106 we wsi Sajzy, zwanej „ Sajzy-13”

393/14

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Regiel ( dz.nr 182/3), gmina Ełk, zwanej „ Regiel – 6”

392/14

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Regiel (dz. Nr 182/3), gmina Ełk, zwanej „Regiel – 6”

391/14

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Sędki, gmina Ełk, obejmującego działkę nr 52/5

390/14

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Sędki, gmina Ełk, obejmującego działkę nr 52/5

386/14

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu

385/14

Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

384/14

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

383/14

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

382/14

Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LXVI/512/2014 Rady Gminy Ełk z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Ełk na lata 2014-2017”.

381/14

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Mrozy Wielkie, gmina Ełk

380/14

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu aglomeracji Ełk

379/14

Projekt uchwały w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent Rodziny
i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

378/14

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk.

377/14

Projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr LIX/463/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk.

376/14

Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

375/14

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju ełckiego obszaru funkcjonowania na lata 2014-2025.

374/14

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.

373/14

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.

372/14

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji Gminie Miasto Ełk.

371/14

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji Gminie Zamość.

370/14

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu

369/14

Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LXIII/484/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013 r.

368/14

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2014 r.

367/14

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ełk na lata 2014-2017”

366/14

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powołania Związku ZIT w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku

365/14

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

364/14

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Ełk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

363/14

Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Ełk na 2015 r.

362/14

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych

361/14

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

360/14

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Krokocie, Gmina Ełk

359/14

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2014 r.

358/14

Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Ełk na lata 2014 - 2026

357/14

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

356/14

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w części wsi Barany, Gmina Ełk

355/14

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014

354/14

Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia Gminy Ełk do strefy przygranicznej objętej zasadami Małego Ruchu Granicznego

353/14

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

352/14

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w obrębie Mrozy Wielkie obejmującego działki o nr ewidencyjnych: 136/8 i 136/15

351/14

Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk w obrębie wsi Koziki.

350/14

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na komunalizację nieruchomości stanowiących drogi

349/14

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk

348/14

Projekt opinii w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo

347/14

Projekt opinii w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno

346/14

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2014 r.

345/14

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie Województwu Warmińsko – Mazurskiemu części nieruchomości szkolnych celem posadowienia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej

344/14

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

343/14

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

342/14

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

341/14

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

2013 r.

340/13

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/379/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu

339/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.

338/13

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013.

337/13

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2014 rok

336/13

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2014 rok

335/13

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. mienia komunalnego

334/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.

333/13

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2013-2026

332/13

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/473/2013 Rady Gminy Ełk z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.”

331/13

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

330/13

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2014 r.

329/13

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2014-2026.

328/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.

327/13

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

326/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2013-2026

325/13

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę NR LVII/452/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 18 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ełk i określenia warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat

324/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.

323/13

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty miejscowej

322/13

Projekt uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

321/13

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

320/13

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

319/13

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego

318/13

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych

317/13

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk

316/13

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Regiel (dz. nr 182/3), gmina Ełk, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 182/5, 182/6, 182/7.

315/13

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

314/13

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

313/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.

312/13

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/428/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Ełk oraz granic ich obwodów.

311/13

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Szeligi – Buczki, Gmina Ełk.

310/13

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Ełk” na terenie położonym w obrębie Szeligi – Buczki.

309/13

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. o nr ewid. 21/1 i 22), gmina Ełk.

308/13

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Regiel, Gmina Ełk

307/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.

305/13

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ełk i określenia warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat.

304/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.

303/13

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Przytuły (dz. nr 39/6)

302/13

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Ełk w Woszczelach przy ul. Zielonej 7 oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej ul. Małeckich 30.

301/13

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w części wsi Wityny, Gmina Ełk.

300/13

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płociczno, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 36.

299/13

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płociczno, gmina Ełk, obejmującego działkę o nr ewid. 36.

298/13

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. nr ewid. 20/9, 20/12, 20/14) gmina Ełk.

297/13

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze (dz. nr ewid. 20/9, 20/12, 20/14) Gmina Ełk.

296/13

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

295/13

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.

294/13

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.

293/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.

292/13

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Siedliska, Gmina Ełk.

291/13

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/428/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i Gimnazjum w Gminie Ełk oraz granic ich obwodów, zmieniona uchwałą nr XXXVIII/301/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i Gimnazjum w Gminie Ełk oraz granic ich obwodów.

290/13

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

289/13

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7, pkt 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

288/13

Projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody w miejscowości Straduny, ul. Nadrzeczna.

287/13

Opinia w sprawie projektu zamiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko.

286/13

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sajzy obejmującego grunty o nr geod.: 5/1, 6/1 do 6/37, 6/41, 10, 12/1, 12/2, 14 do 127, 18/3,18/4 na terenie obejmującym działkę oznaczoną nr ewid. 6/26.             

285/13

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w obrębie Szeligi – Buczki, gmina Ełk.                     

284/13

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. z późn. zmianami – przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w obrębie Szeligi – Buczki, gmina Ełk.

283/13

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 55-Woszczele.

282/13

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) – przez ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 55-Woszczele.                  

281/13

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 86 w obrębie 0029 Mrozy Wielkie gm. Ełk.

280/13

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) – przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 86 w obrębie 0029 Mrozy Wielkie gm. Ełk

279/13

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11.

278/13

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) – przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11.

277/13

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0009 Chrzanowo, gmina Ełk, obejmującego działki o nr ewidencyjnych 105/7 i  105/9.

276/13

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. (z późn. zm.) – przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0009 Chrzanowo, gmina Ełk, obejmującego działki o nr ewidencyjnych 105/7 i  105/9.

275/13

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr LIII/415/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk.

266/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.

265/13

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

264/13

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

263/13

Projekt uchwały w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”

262/13

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Nowa Wieś Ełcka i obrębu Maleczewo pod lokalizację Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV „Ełk Bis” oraz napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV.

261/13

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dn. 30.11.2001 r. (z późn. zm.) – przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Nowa Wieś Ełcka i obrębu Maleczewo pod lokalizację Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV „Ełk Bis” oraz napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV.

260/13

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, na terenach położonych w obrębie Bartosze.

259/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r

258/13

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk za 2012 r.

256/13

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

255/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

254/13

Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla policji

253/13

Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

252/13

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/59/2007 Rady Gminy Ełk z dn. 26 lutego 2007 r.

251/13

Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ełk

250/13

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk

249/13

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP w gminie Ełk

248/13

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium

247/13

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu planu

246/13

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk

244/13

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

243/13

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ełk 

238/13

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej (porozumienia) pomiędzy Gminą Miastem Ełk, Gminą Kalinowo, Gminą Ełk, Gminą Prostki, Gminą Stare Juchy oraz Powiatem Ełckim na rzecz współpracy przy realizacji projektu: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach Konkursu Dotacji dla samorządów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013

237/13

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

236/13

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/353/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

235/13

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie Gminy Ełk

234/13

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dn. 30.11.2001 r. (z późn. zm.) – przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie gminy Ełk.

233/13

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie gminy Ełk, w trybie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

232/13

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

231/13

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

230/13

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/351/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

229/13

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu

228/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.

227/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2012 – 2026.

226/13

Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XLIII/428/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Ełk oraz granic ich obwodów.

225/13

Projekt uchwały w sprawie przejęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych.

224/13

Projekt uchwały w sprawie przekazania  do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.

223/13

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.

222/13

Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Ełk na 2014 rok.

221/13

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ełk.

220/13

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.

219/13

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/228/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 25 maja 2012 r.

218/13

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Ełk na 2013 r.

217/13

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.

216/13

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.

215/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.

214/13

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.

213/13

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ełk na 2013 r.

212/13

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

211/13

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

210/13

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy letniskowej w obrębie wsi Chrzanowo gmina Ełk, zwanego ”Kompleks letniskowy Chrzanowo”.

209/13

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

208/13

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2013 r.  

207/13

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ełk.

206/13

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

205/13

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

204/13

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi - Buczki, obejmującego działki o nr ewid. 148, 149, 150  gmina Ełk.

203/12

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Rożyńsk, obejmującego działki o nr ewid. 101/4 i 103/2 oraz część działki nr 169, gmina Ełk.

202/13

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Sędki, obejmującego działkę o nr ewid. 25, gmina Ełk

201/13

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

200/13

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.

 

2012 r.

199/12

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.

198/12

Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Sanok woj. Podkarpackie i Gminą Ełk woj. warmińsko – mazurskie.

197/12

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

196/12

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

195/12

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

194/12

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ełk

193/12

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Ełk

192/12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi – Buczki, obejmującego działkę nr 67/10, gmina Ełk.

191/12

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dn. 30.11.2001 r. z późn. zm.

190/12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przytuły (dz. nr 39/2, 39/4) gmina Ełk.

189/12

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dn. 30.11.2001 r. z późn. zm.

188/12

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

187/12

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

186/12

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2013-2015

185/12

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

184/12

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.

183/12

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2013 r.

182/12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Ełk na lata 2013-2026

181/12

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.

180/12

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/255/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Ełk

179/12

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo gminy Ełk oraz zasad jego użytkowania

178/12

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek pn. Podgrodzie k/Ełku.

177/12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 0004 Sajzy obejmującego działki o nr ewid. 82/6 i 90.

176/12

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30.11.2001 r. z późn. zm.

175/12

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Sajzy gm. Ełk

174/12

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

173/12

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30.11.2001 r. z późn. zm

172/12

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego uchwałą nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30.11.2001 r. z późn. zm

171/12

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.

170/12

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

169/12

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk.

168/12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Straduny i Piaski, gmina Ełk.

167/12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bartosze, gmina Ełk na terenie obejmującym działkę oznaczoną nr ewid. 346.

166/12

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Woszczele obejmującego działkę nr 201.

165/12

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ełk z dnia 7 grudnia 2011 r. Nr XXIV/170/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ełk z dnia 30 września 2011 r. Nr XIX/141/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz zmiany uchwały Rady Gminy Ełk z dnia 30 września 2011 r. Nr XIX/141/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

164/12

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

163/12

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty miejscowej.

162/12

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

161/12

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

160/12

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego

159/12

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

158/12

Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Ełk na lata 2012-2024.

157/12

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.

156/12

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk.

155/12

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Ełk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

154/12

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/228/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Woszczele obejmującego działkę nr 201.

153/12

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/299/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, obejmującego dz. o nr ewid. 260/11, gmina Ełk.

152/12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, na terenach położonych w obrębie Woszczele.

151/12

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej

150/12

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/286/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2012rok

149/12

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.

148/12

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

147/12

Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

146/12

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ełk

145/12

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Ełk na lata 2012-2014.

144/12

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Nowa Wieś Ełcka, Mącze, Mąki, Malczewo, Rostki Bajtkowskie, Ciernie, Karbowskie, Bajtkowo, Talusy.

143/12

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2012 r.

142/12

Projekt uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Polskich Sieci Energetycznych Operator SA z dnia 20 września 2012 r.

141/12

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Ełk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

140/12

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/428/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Ełk oraz granic ich obwodów

139/12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk.

138/12

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka, obejmującego działkę o nr ewid. 260/11, gmina Ełk

137/12

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Szeligi – Buczki.

136/12

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Bartosze dz. nr 20/9, 20/12, 20/14) gmina Ełk.

135/12

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, na terenach położonych w obrębie Bartosze.

134/12

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

133/12

Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

132/12

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

131/12

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Gminy Ełk siedzibą w Stradunach.

130/12

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zamiany i uporządkowania nieruchomości położonej w Mołdziach, gm. Ełk.

129/12

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.

 

 

Wytworzył:
Joanna Krzemińska
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2012-09-20 08:29:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2014-09-24 11:41:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306