☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia - 2009 r.

ZARZĄDZENIA

WÓJTA GMINY EŁK

2009 r.

 

 • Zarządzenie Nr 367/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Ełk na 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 368/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 368A/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 369/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w związku z podpisaniem Umowy nr UWA/000107/14/D z dn. 04.12.2008 r. na realizację obszaru A pilotażowego programu „Uczeń na wsi”- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieksz. gminy wiejskie oraz gminy miejsko-gminne
 • Zarządzenie Nr 370/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 371/2009 z 29.01.2009 - w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ełk  za IV kwartały 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 372/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ełk wprowadzonego zarządzeniem nr 41/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w spr. wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Ełku
 • Zarządzenie Nr 373/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 374/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 375/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „regulaminu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze, w tym na stanowisko kierownicze w Urzędzie Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 376/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 377/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 378/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 379/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 380/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 381/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 382/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotow. i organiz. egzem. kończącego te służbę w urzędzie Gminy Ełk, na stanowiskach kierowniczych w gminnych jednostkach organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 383/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok. załącznik
 • Zarządzenie Nr 384/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej  na lokal mieszkalny położony w miejscowości Talusy nr 9/1 będący w zasobach Gminy Ełk.
 • Zarządzenie Nr 385/2009 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej poprzez szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy załącznik
 • Zarządzenie Nr 386/2009 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2008 rok załącznik1, załącznik2, załącznik3
 • Zarządzenie Nr 387/2009 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organ. Gminy Ełk oraz kryteriów i trybów przyznawania nauczycielom załącznik
 • Zarządzenie Nr 388/2009 z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RD-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową- Urząd Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 389/2009 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakładowego Planu Kont dla budżetu jednostki samorządowej (gminy)i Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej
 • Zarządzenie Nr 390/2009 z dnia 11 marca  2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z zakł. fun. św. socjalnych w Urzędzie gminy w Ełku załącznik
 • Zarządzenie Nr 391/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2009 rok załącznik
 • Zarządzenie Nr 392/2009 z dnia 13 marca  2009 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 393/2009 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji
 • Zarządzenie Nr 394/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 395/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Borki
 • Zarządzenie Nr 396/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej uprawnionej do rozpatrywania ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia załącznik
 • Zarządzenie Nr 397/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 398/2009 z dnia 01 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękusach
 • Zarządzenie Nr 399/2009 z dnia 03 kwietnia 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 400/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2009 rok. załącznik
 • Zarządzenie Nr 401/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok. załącznik
 • Zarządzenie Nr 402/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ełk oraz koordynatora gminnego, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r. załącznik
 • Zarządzenie Nr 403/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ełk za I kwartał 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 404/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla projektu „Uwierz w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Zarządzenie Nr 405/2009 z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 406/2009 z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 407/2009 z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych zgodnie z ogłoszeniem o naborze z dn. 16 kwietnia 2009 roku.
 • Zarządzenie Nr 408/2009 z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk w formie darowizny
 • Zarządzenie Nr 409/2009 z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie oddania nieruchomości w formie darowizny
 • Zarządzenie Nr 410/2009 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej uprawnionej do rozpatrywania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej załącznik
 • Zarządzenie Nr 411/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania składu obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ełk w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 412/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli o dofinansowanie opłat (czesnego) za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli oraz doskonalenia zawodowego w roku 2009
 • Zarządzenie Nr 413/2009 z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia operatora obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej na terenie Gminy Ełk, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 414/2009 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 415/2009 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 416/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół Gminy Ełk załącznik
 • Zarządzenie Nr 417/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na lokal mieszkalny położony w miejscowości Bajtkowo Nr 10/1 będący w zasobie Gminy Ełk.
 • Zarządzenie Nr 418/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Stradunach
 • Zarządzenie Nr 419/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2009 rok. załącznik
 • Zarządzenie Nr 420/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do prac związanych z wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach
 • Zarządzenie Nr 421/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2009 rok. załącznik
 • Zarządzenie Nr 422/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok. załącznik
 • Zarządzenie Nr 423/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie w sprawie ustalenia stawek opłat i trybu ich pobierania za korzystanie z hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej, załącznik
 • Zarządzenie Nr 424/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 284/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat i trybu ich pobierania za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach, załącznik
 • Zarządzenie Nr 425/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2009 rok. załącznik
 • Zarządzenie Nr 425A/2009 dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok. załącznik
 • Zarządzenie Nr 426/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 • Zarządzenie Nr 427/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ełk załącznik
 • Zarządzenie Nr 428/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 430/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 431/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie oddania nieruchomości w formie darowizny
 • Zarządzenie Nr 432/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora centrum kultury i Sportu Gminy Ełk z siedziba w Stradunach
 • Zarządzenie Nr 433/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej składników majątkowych będących na stanie na stanowisku pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Ełk.
 • Zarządzenie Nr 434/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 435/2009 z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 436/2009 z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach
 • Zarządzenie Nr 436a/2009 dnia 09 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 437/2009 z dnia 09 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 438/2009 z dnia 09 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 439/2009 z dnia 09 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 440/2009 z dnia 09 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 441/2009 z dnia 09 lipca  2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 442/2009 z dnia 15 lipca  2009 r. w sprawie ustanowienia "Medalu Wójta Gminy Ełk"
 • Zarządzenie Nr 443/2009 z dnia 15 lipca  2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do projektu konkursowego Klub Integracji Społecznej- "Aktywni Razem". 
 • Zarządzenie Nr 444/2009 z dnia 16 lipca  2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2009 r. załącznik, załącznik
 • Zarządzenie Nr 445/2009 z dnia 16 lipca  2009 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Skarbnika Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 446/2009 z dnia 16 lipca  2009 r. w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Ełk wprowadzonego zarządzeniem nr 41/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku, załącznik
 • Zarządzenie Nr 447/2009  z dnia 23 lipca  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 448/2009 z dnia 23 lipca  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 449/2009 z dnia 23 lipca  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 450/2009 z dnia 23 lipca  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 451/2009 z dnia 23 lipca  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 452/2009 z dnia 23 lipca  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 453/2009 z dnia 23 lipca  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 454/2009 z dnia 23 lipca  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 455/2009 z dnia 23 lipca  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 456/2009 z dnia 23 lipca  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 457/2009 z dnia 24 lipca  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 458/2009 z dnia 24 lipca  2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do projektu konkursowego „Akademia rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich.
 • Zarządzenie Nr 459/2009 z dnia 29 lipca  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 460/2009 z dnia 29 lipca  2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 461/2009 z dnia 30 lipca  2009 r. w sprawie  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk , informacja, zal1, zal2, zal3 , zał 1a-1d
 • Zarządzenie Nr 462/2009 z dnia 30 lipca  2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2009 r. załącznik, załącznik
 • Zarządzenie Nr 463/2009 z dnia 30 lipca  2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych
 • Zarządzenie Nr 464/2009 z dnia 31 lipca  2009 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ełk za II kwartały 2009 roku.
 • Zarządzenie Nr 465/2009 z dnia 10 sierpnia  2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 466/2009 z dnia 18 sierpnia  2009 r. w sprawie inwentaryzacji w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach
 • Zarządzenie Nr 467/2009 z dnia 19 sierpnia  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 468/2009 z dnia 20 sierpnia  2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 469/2009 z dnia 20 sierpnia  2009 r. w sprawie powołania stałej Komisji likwidacyjnej w celu dokonywania likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy w Ełku.
 • Zarządzenie Nr 470/2009 z dnia 24 sierpnia  2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 471/2009 z dnia 25 sierpnia  2009 r. – Program wspierania nauki języka angielskiego
 • Zarządzenie Nr 472/2009 z dnia 25 sierpnia  2009 r. w sprawie nadania medalu Wójta Gminy Ełk „Przyjaciel Gminy Ełk”
 • Zarządzenie Nr 473/2009 z dnia 25 sierpnia  2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. rolnych
 • Zarządzenie Nr 474/2009 z dnia 30 sierpnia  2009 r. w sprawie nadania medalu Wójta Gminy Ełk „Przyjaciel Gminy Ełk”
 • Zarządzenie Nr 475/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.
 • Zarządzenie Nr 476/2009 z dnia 31 sierpnia  2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 477/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Ełku
 • Zarządzenie Nr 478/2009 z dnia 4 września  2009 r. w sprawie wycofania ze sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 479/2009 z dnia 4 września 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 480/2009 z dnia 7 września  2009 r. w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach
 • Zarządzenie Nr 481/2009 z dnia 7 września  2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na nośniku magnetycznym oraz innych programów komputerowych w Urzędzie Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 482/2009 z dnia 7 września  2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ełk na 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 483/2009 z dnia 8 września  2009 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich.
 • Zarządzenie Nr 484/2009 z dnia 8 września  2009 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych
 • Zarządzenie Nr 486/2009 z dnia 17 września  2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do projektu konkursowego „Platforma integracji- aktywne Straduny”
 • Zarządzenie Nr 487/2009 z dnia 17 września  2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do projektu konkursowego „Razem w kierunku integracji – rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej”
 • Zarządzenie Nr 489/2009 z dnia 21 września  2009 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej – hali sportowej w Nowej Wsi Ełckiej
 • Zarządzenie Nr 490/2009 z dnia 22 września  2009 r. zmieniające zarządzenie nr 347/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu w podróżach służbowych samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy
 • Zarządzenie Nr 491/2009 z dnia 24 września  2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 492/2009 z dnia 7 października  2009 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania i przyjęcia dokumentów ze stanowiska pracy ds. dróg, inwestycji i remontów na stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ełk.
 • Zarządzenie Nr 493/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 494/2009 z dnia 7 października  2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 r. załączniki
 • Zarządzenie Nr 495/2009 z dnia 23 października  2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 496/2009 z dnia 26 października  2009 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ełk za III kwartały 2009 r.
 •  Zarządzenie Nr 497/2009 z dnia 26 października  2009 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy
 • Zarządzenie Nr 498/2009 z dnia 30 października  2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 499/2009 z dnia 30 października  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 500/2009 z dnia 30 października  2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 501/2009 z dnia 12 listopada  2009 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Ełk na 2010 rok załączniki
 • Zarządzenie Nr 502/2009 z dnia 17 listopada  2009 r. zmieniające zarządzenie nr 113/04 Wójta Gminy Ełk z dn. 5 lutego 2004 r. w sprawie określania stawek  czynszu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ełk
 • Zarządzenie nr 503/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia ostatecznej liczby uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion- mieszkańców Gminy Ełk".
 • Zarządzenie Nr 504/2009 z dnia 17 listopada  2009 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego kończącego służbę przygotowawczą przez Pana Grzegorza Sawickiego- Urząd Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 505/2009 z dnia 20 listopada  2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 506/2009 z dnia 26 listopada  2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 508/2009 z dnia 2 grudnia  2009 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrywania i opiniowania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotna w roku 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 509/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 510/2009 z dnia 2 grudnia  2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 511/2009 z dnia 4 grudnia  2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 512/2009 z dnia 15 grudnia  2009 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na lokal socjalny położony w miejscowości Mostołty nr 11/6 będący w zasobie Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 513/2009 z dnia 15 grudnia  2009 r. w sprawie zmian regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ełk
 • Zarządzenie Nr 514/2009 z dnia 15 grudnia  2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 392/2009 Wójta Gminy Ełk w sprawie utworzenia funduszu nagród
 • Zarządzenie Nr 515/2009 z dnia 18 grudnia  2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 516/2009 z dnia 18 grudnia  2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 517/2009 z dnia 22 grudnia  2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk.
 • Zarządzenie Nr 518/2009 z dnia 28 grudnia  2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Ełk na 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 519/2009 z dnia 31 grudnia  2009 r. w sprawie powołania społecznej Komisji mieszkaniowej na lokal socjalny położony w miejscowości Mostołty nr 11/5 będący w  zasobach Gminy Ełk

 

 

 

 

Wytworzył:
Rejestr zarządzeń prowadzi Anna Urdomińska
Udostępnił:
Kruszewski Jacek
(2009-01-30 12:52:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2013-09-13 10:08:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306