☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wzór oświadczenia

 1. Załączniki do wniosku:

2a. Karta informacyjna przedsięwzięcia

(w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego)

Kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), a także, gdy Inwestor zamierza wystąpić o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, w trybie art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwaną dalej ustawą ooś.

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna:

- spełniać wymagania określone w art. 62a ustawy ooś,

- umożliwiać organowi analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś,

- uwzględniać dostępne wyniki innych ocen wpływu na środowisko przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,

- zawierać podpis autora, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów -  kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia

lub

2b. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

(w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego)

Raport załącza się w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien:

- spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy ooś,

- zawierać datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów,

- zawierać oświadczenie autora/kierującego zespołem o spełnieniu wymagań w zakresie wymaganego wykształcenia i doświadczenia (wymagania określone zostały w art. 74a ust. 2 ustawy ooś). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,

 

 1. Mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic tego terenu; mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej (nie dotyczy przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś),
 2. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy ewidencyjnej, - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 3. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (nie dotyczy sytuacji, gdy liczba stron postępowania przekracza 10);
 4. Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji – w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 5. Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - dotyczy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej,
 6. Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony dokument) – jeżeli zostało ustanowione,
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (205 zł),
 8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo (17 zł).

Termin realizacji usługi:

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) – dalej ustawa ooś, nie określa terminu, w którym powinno nastąpić wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W powyższym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – dalej Kpa, zgodnie z którymi załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego (takiego wymaga decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3). Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, od powyższych terminów należy odliczyć terminy przewidziane w przepisach dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu, tj.:

 1. czas na uzupełnienie braków formalnych wniosku – nie krótszy niż 7 dni, zgodnie z art. 64 § 2 Kpa;
 2. czas na złożenie dodatkowych wyjaśnień - indywidualnie określany przez organ, zgodnie z art. 50 § 1 Kpa;
 3. czas na wydanie opinii/uzgodnienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organ inspekcji sanitarnej, organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej i organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego - 14 dni, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy ooś,
 4. czas na wydanie opinii/uzgodnienia w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organ inspekcji sanitarnej, organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej i organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego - 30 dni, zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy ooś,
 5. czas przewidziany na udział społeczeństwa w podjęciu decyzji - 30 dni, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś,
 6. okres zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wynikający z art. 63 ust. 5 ustawy ooś - nie dłuższy jak 3 lata - jeżeli inwestor w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane, zgodnie z art. 63 ust. 5a ustawy ooś,
 7. czas na przeprowadzenie ewentualnej rozprawy administracyjnej, wynikający z art. 36 ustawy ooś,
 8. czas  na zawiadomienie stron o podejmowanych czynnościach w trybie art. 49 Kpa - 14 dni, licząc od dnia publicznego ogłoszenia (w sytuacji powyżej 10 stron postępowania).

Opłaty:

 1. opłata skarbowa za wydanie decyzji – 205,00 zł,
 2. opłata skarbowa za przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu - 105,00 zł,
 3. opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo – 17,00 zł (opłata nie jest wymagana w przypadku  pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód  uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Gminy Ełk, pok. nr 6A (parter), tel. (87) 619-45-09 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ełk nr: 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674

Miejsce, w którym należy złożyć dokumenty:

Urząd Gminy Ełk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk

tel. (87) 619 45 00, (87) 619 45 50

fax. (87)619 45 01

e-mail:  ug@elk.gmina.pl

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 7.15-15.15, wtorek 8.00-18.00

Odpowiedzialny za realizację usługi:

Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Ełk

pok. nr 15, tel. (87) 619-45-18, e-mail: m.ruszczyk@elk.gmina.pl

Sposób realizacji usługi:

 1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 2 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
 • weryfikacja wniosku o wydanie decyzji i jego załączników (w szczególności raportu
  o oddziaływaniu na środowisko), z którymi może wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień, 
 • zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania,
 • wystąpienie i uzyskanie opinii/uzgodnienia w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia od regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu inspekcji sanitarnej, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej i organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego,
 • zapewnienie udziału społeczeństwa w podjęciu decyzji,
 • ewentualne przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
 • zapewnienie stronom postępowania możliwości zapoznania się i ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,
 • wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy.

 

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

 • weryfikacja wniosku o wydanie decyzji i jego załączników (w szczególności karty informacyjnej przedsięwzięcia), z którymi może wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania,
 • wystąpienie i uzyskanie opinii/uzgodnienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko od regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu inspekcji sanitarnej, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej i organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego,
 • w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- zapewnienie stronom możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,

- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy,

 • w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

- wydanie postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

- zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko,

- podjęcie zawieszonego postępowania po złożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko,

- weryfikacja raportu o oddziaływaniu na środowisko, z którym może wiązać się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie informacji przedstawionych w dokumencie,

- wystąpienie i uzyskanie opinii/uzgodnienia w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia od regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu inspekcji sanitarnej, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej i organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego,

- zapewnienie udziału społeczeństwa w podjęciu decyzji,

- ewentualne przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,

- zapewnienie stronom postępowania możliwości zapoznania się i ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranego materiału sprawy przed wydaniem decyzji,

- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentami sprawy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Ełk, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Ełk oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) - podstawa prawna wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 i ust. 1a), zmiany decyzji (art. 87), przeniesienia decyzji na inny podmiot (art. 72a).

Ponadto, ww. ustawa określa:

 • procedurę przewidzianą dla postępowania zmierzającego do wydania decyzji,
 • rodzaje wymaganych załączników wniosku o wydanie decyzji (art. 74),
 • zakres informacji i danych, jakie powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia (art. 62a),
 • zakres informacji i danych, jakie powinien zawierać raport o oddziaływaniu na środowisko (art. 66),
 • wymagania stawiane autorom raportu o oddziaływaniu na środowisko/osobie kierującej zespołem autorów w zakresie  wykształcenia i doświadczenia (art. 74a ust. 2),
 • rodzaje decyzji i zgłoszeń, przed którymi wydawane są decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 i ust. 1a),
 • odstępstwa od wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ustępy: 2, 2a, 2b, 8).

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839):
 • przedstawia rodzaje przedsięwzięć, których realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • dzieli przedsięwzięcia na dwie grupy, tzw. mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2) oraz mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3).

Przedsięwzięcia z § 2 ww. rozporządzenia zawsze wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i z tą grupą przedsięwzięć wiąże się konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W stosunku do przedsięwzięć z § 3 ww. rozporządzenia to organ rozstrzyga kwestię potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w toku postępowania.

Linki do Poradnika GDOŚ i suplementu ułatwiających dokonanie kwalifikacji przedsięwzięcia:

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5434/Przedsiewziecia_mogace_znaczaco_oddzialywac_na_srodowisko_przewodnik_po_rozporzadzeniu_rm.pdf

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5437/Przedsiewziecia_mogace_znaczaco_oddzialywac_na_srodowisko_Suplement.pdf

 1. Ustawa dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

 

Uwagi:

Przypadki odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 1. W związku z art. 80 ust. 2 ustawy ooś, brak zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skutkuje odmową wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor zatem przed wyborem miejsca realizacji przedsięwzięcia powinien upewnić się, czy dla analizowanego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak, to czy realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa ze względu na ustalenia tego planu.

Informacji w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Ełk, III piętro, pok. nr 38, tel. (87) 619-45-29.

 1. Odmowa wydania decyzji (art. 81) następuje również w sytuacji, gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że:

- przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody),

- przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j Prawa wodnego),

- zachodzi brak możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, a wnioskujący nie zgadza się na wskazany przez organ wariant dopuszczony do realizacji.

 1. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie uzyska ponadto strona, która przedłoży raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony przez osobę niespełniającą ustawowych wymagań co do wykształcenia lub doświadczenia.

Autorem raportu o oddziaływaniu na środowisko, a w przypadku zespołu autorów - kierującym zespołem, może być osoba, która:

 • ukończyła co najmniej studia I. lub II. stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie:

- nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,

- nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,

- nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,

- nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych)

lub

 • ukończyła studia I. lub II. stopnia lub jednolite studia magisterskie, i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie:

- w pracach w zespołach autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub

- była co najmniej pięciokrotnie członkiem zespołów autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko.

 

 

 

Wytworzył:
Marta Ruszczyk
Udostępnił:
Supiński Marcin
(2009-06-19 13:22:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-02-05 14:18:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306