☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UMOWY DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH DO POTWIERDZENIA PRZEZ WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Ełk informuje, że na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174. zm. 782) zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r., nie będą ujawniane w ewidencji gruntów
i budynków (dla Gminy Ełk prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ełku).

Znowelizowany art. 28 ust. 4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 ww. ustawy wprowadza obowiązek potwierdzenia faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta Gminy, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy gruntów osobie nie będącej:

  1. małżonkiem emeryta lub rencisty,
  2. jego zstępnym lub pasierbem,
  3. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W związku z powyższym potwierdzenie zawartej umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Ełk, będzie dokonywane na podstawie złożonego wniosku oraz zawartej umowy przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę.

Potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy dokonuje Wójt Gminy Ełk lub osoba upoważniona w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Nadmienia się, że na podstawie ww. przepisów Wójt Gminy Ełk dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na umowie.

Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1546).
                                                                                                         
Więcej informacji w Referacie ds. Podatków i Opłat, pokój nr 06, tel. 87 619 45 57.


                                                                                                   Wójt Gminy Ełk

                                                                                                 (-) Tomasz Osewski

 

(Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy)

Wytworzył:
Małgorzata Mażewska
(2020-09-22)
Udostępnił:
Nowosielska Renata
(2020-09-22 11:39:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-09-22 12:10:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306