☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

 

Kategoria sprawy Alkohol

Komórka odpowiedzialna Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Ełk

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

ul. T. Kościuszki 28A

pok. 31, tel. +48 87 619 45 33

Informacja:
tel./fax  +48 87 619 45 00, +48 87 619 45 01

e-mail: ug@elk.gmina.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 7:15–15:15
wtorek 8:00–16:00
środa 7:15–15:15
czwartek 7:15–15:15
piątek 7:15–15:15

Uwagi:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

 • 2 lata – w placówkach handlu detalicznego
 • 4 lata – w placówkach gastronomicznych

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat.

Liczba punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), ustalona przez Radę Gminy Ełk uchwałą Nr XXIX/186/01 z dnia 24 sierpnia 2001r.

Placówki handlu detalicznego

45

Placówki gastronomiczne

25

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
 

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć), obowiązany jest do złożenia, do dnia    31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy     o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych  w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić  z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć:

OPŁATA

DOT. ZEZWOLEŃ

OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:

525 zł

do 4,5%     alkoholu oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37.500 zł

525 zł

4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37.500 zł

2.100 zł

powyżej 18% alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77.000 zł

1,4% wartości sprzedaży

do 4,5%     alkoholu oraz piwo

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37.500 zł

1,4% wartości sprzedaży

4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37.500 zł

2,7% wartości sprzedaży

powyżej 18% alkoholu

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77.000 zł

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy Gminy Ełk opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości                     w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

                              OPŁATA                                     
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

DOT. ZEZWOLEŃ

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 zł

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu

 

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

                           OPŁATA                                     
naliczana od wartości sprzedaży
zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

DOT. ZEZWOLEŃ

1,4%

do 4,5% alkoholu oraz piwo

1,4%

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

2,7%

powyżej 18% alkoholu

 

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:

bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Ełk:  Bank PEKAO SA. O/Ełk 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika*
 • 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia
 • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

 • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Opłatę skarbową wnosi się:

 • gotówką w kasie Urzędu Gminy Ełk , pok. nr 6, parter
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Ełk:  Bank PEKAO SA. O/Ełk 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674
 •  

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca,
 • wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni,
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć  – ok. 14 dni.
 •  

Tryb odwoławczy:


Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)
 • Uchwała Rady Gminy Ełk Nr XXIX/186/2001 z dn. 24.08.2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Ełk (Dz.Urz.Woj. Warm.- Maz. z 2001r. Nr 101, poz. 1438) oraz art. 104 kpa (Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.)
 • Uchwała Rady Gminy Ełk Nr V/28/2003 z dn. 27.02.2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ełk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Warm.- Maz. z 2003r. Nr 54, poz. 767)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.   z 2016 r. poz. 23)

***

Art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

Art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

 

***

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu).
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

Druki do pobrania również w siedzibie Urzędu Gminy Ełk, Wydział Kultury, Promocji i Sportu. lub w zakładce Druki do pobrania.

 

Wytworzył:
Bożenna Powązka
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2016-02-04 14:28:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2016-02-04 14:58:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306