☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek leśny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego - należy złożyć informację na formularzu IL-1 wraz z załącznikami (ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3) na podatek leśny (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym - Dz. U. z 2019 r. poz. 888) oraz załączyć następujące dokumenty:

- akt notarialny

- umowę dzierżawy, użyczenia

- postanowienie Sądu

Wzór informacji IL-1 wraz z załacznikami

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Ełk lub pokój nr 06 w godz. 10:00-18:00 - poniedziałek,

                                                                                           7:15 - 15:15 wtaorek, środa, czwartek, piątek

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu
2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Ulgi:

1. Podatek lub zaległość podatku można rozłożyć na raty lub odroczyć  – na wniosek podatnika,
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

2. Odraczanie terminu płatności podatku lub zaległości oraz rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowej, na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, następuje zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50 % należnych odsetek – podstawa prawna – Uchwała Nr XXXV/260/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

3. Zaległość  podatkową, odsetki za zwłokę oraz opłatę prolongacyjną można umorzyć w całości lub
w części na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika. Umarzanie zaległości podatkowych na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk po terminie płatności podatku.

Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Osoba odpowiedzialna:

Małgorzata Mażewska – Kierownik Referatu – ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 06 (parter)

tel. 87 619 45 13

Katarzyna Gwara – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 

pokój nr 06 (parter)

tel. 87 619 45 56

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 15 września 2017 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888);

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.).

Uwagi:

 

A. Wysokość podatku leśnego jest ustalana  przez organ podatkowy w drodze decyzji.

B. Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowania w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

C. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888).

Podatek płatny jest w czterech ratach, do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

D. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

E.  Wpłaty zobowiązania pieniężnego można dokonać u sołtysa lub na rachunek bankowy organu podatkowego przypisany indywidualnie dla danego podatnika, wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej.

F. Obowiązek składania informacji IL-1 wraz z załącznikami dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku leśnym.

 

Wytworzył:
Małgorzata Mażewska
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-08-01 11:28:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-04-14 10:16:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306