☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych

 

Wymagane dokumenty:

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, deklaracje DR-1 wraz z załącznikiem ZDR-1, ZDR-2 na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;
 3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada stycznia oraz załączyć następujące dokumenty:
 1. akt notarialny
 2. umowa dzierżawy, użyczenia
 3. postanowienie Sądu

Wzór deklaracji wraz z załacznikami

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Ełk lub pokój nr 6 w godz. 10:00 - 18:00 - poniedziałek,

                                                                                            7:15 - 15:15 - wtorek, środa, czwartek, piątek.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Zwolnienia i Ulgi:

1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha – art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1892 z późn. zm.) – przysługuje zwolnienie z podatku rolnego na okres 5 lat; po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50 % - art. 12 ust. 6 ustawy o podatku rolnym.

2. Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 2. zakup i zainstalowanie:
 1. deszczowni,
 2. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
 3. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

3.Ulgę na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie już istniejącego oraz ulgę inwestycyjną stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.

4. Podatek lub zaległość podatku można rozłożyć na raty lub odroczyć – na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym – art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym.

5. Odraczanie terminu płatności podatku lub zaległości oraz rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowej, na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, następuje zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50 % należnych odsetek – podstawa prawna – Uchwała Nr XXXV/260/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

6. Zaległość  podatkową, odsetki za zwłokę oraz opłatę prolongacyjną można umorzyć w całości lub w części na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika.

Umarzanie zaległości podatkowych na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk po terminie płatności podatku.

Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Osoba odpowiedzialna:

Katarzyna Chojnowska– Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 06 (parter)

tel. 87 619 45 57

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.).

 

Uwagi:

A. Wysokość podatku rolnego jest ustalana przez podatnika w deklaracji.

B. Jeżeli osoba prawna nie złoży deklaracji w ustawowym terminie organ podatkowy po przeprowadzonym postępowaniu wydaje decyzję w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

C. Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowania w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.).

Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać- bez wezwania - na rachunek bankowy organu podatkowego przypisany indywidualnie dla danego podatnika.

E. Obowiązek składania deklaracji DR-1 oraz załącznika ZDR-1, ZDR-2 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku rolnym.

F. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Mażewska
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-08-01 08:27:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-04-15 09:42:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306