☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych
i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Za właścicieli uznaje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany
, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Podmioty te mają obowiązek rokrocznie składać deklarację na podatek od środków transportowych. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy na druku DT–1 wraz
z załącznikiem DT-1/A oraz załączyć następujące dokumenty:

1. Faktura lub umowa kupna – sprzedaży

2. Dowód rejestracyjny – do okazania lub ksero dokumentu

3. Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Wzór deklaracji DT-1

Załącznik DT-1/A

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Ełk lub pokój nr 06 w godz. -10:00 - 18:00 - poniedziałek

                                                                                            7:15 - 15:15 - wtorek, środa, czwartek, piatek

Terminy płatności:

Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania w 2 równych ratach w terminie do dnia
15 lutego i 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek powstał:

1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:

    a. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata

    b. do dnia 15 września roku podatkowego – II rata.

2. po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Ełk przypisany indywidualnie dla danego podatnika.

Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu
2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk i składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn, zm.).

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.).

3. Uchwała Nr XXIII/169/2011 Rady Gminy Ełk z dnia 25 lstopada 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2012r . poz. 205).

 

Osoba odpowiedzialna:

Katarzyna Chojnowska –Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 06 (parter)

tel. 87 619 45 57

Wytworzył:
Joanna Banach
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-07-31 13:44:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-04-14 10:38:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306