☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ulgi w podatkach

Udzielanie ulg w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od środków transportowych przez Wójta Gminy Ełk odbywa się w oparciu o art. 67 a z zastrzeżeniem art. 67b ustawy Ordynacja Podatkowa.

  1. Podatek lub zaległość w podatku można rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności – na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
  2. Zaległość podatkową, odsetki za zwłokę można umorzyć w całości lub w części na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych  ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
  3. Umarzanie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, odraczanie terminu płatności podatku lub zaległości oraz rozkładanie na raty podatku lub zaległości podatkowej, na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, następuje zgodnie z przepisami  ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną równą  obniżonej stawce odsetek.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o rozłożenie należności na raty / umorzenie odsetek / umorzenie zaległości / odroczenie terminu płatności.

  1. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną do wniosku należy dołączyć dokumenty obrazujące sytuację materialno-bytową wnioskodawcy i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym dowody obrazujące uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki) oraz oświadczenie wnioskodawcy o stanie majątkowym, rodzinnym i sytuacji materialnej.
  2. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne do wniosku należy dołączyć dokumenty obrazujące sytuację materialno-bytową wnioskodawcy i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym dowody obrazujące uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki),oświadczenie wnioskodawcy o stanie majątkowym, rodzinnym i sytuacji materialnej oraz dokumenty wynikające z rozporządzeń o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
  3. W przypadku wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną do wniosku należy dołączyć (wraz z dokumentami wynikającymi z rozporządzeń o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej) dokument poświadczający status prawny wnioskodawcy oraz dokumenty obrazujące kondycję finansową.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o rozłożenie należności na raty / umorzenie odsetek / odroczenie terminu płatności. Należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk.

Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk po terminie płatności podatku.

- powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej

 

Tryb odwoławczy:

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk i składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy Ełk w godzinach pracy Urzędu.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021, poz. 1540 z póżn. zm.).

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2021 r.,  poz. 743 z późn. zm. ).

3. Uchwała Nr XXXV/260/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

 

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Banach – inspektor ds. księgowości podatkowej

pokój nr 06 (parter)

tel. 87 619 45 11

Wytworzył:
Joanna Banach
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2016-01-18 09:06:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-04-15 09:37:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306