☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dodatki mieszaniowe

DODATKI MIESZKANIOWEWymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – Druk do pobrania
2. Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku –  wystawia pracodawca: dochód brutto

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Zaświadczenie

 

I. WYNAGRODZENIE BRUTTO, pomniejszone o koszty uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych) w wysokości ……………………zł (słownie złotych ………………………………………………………………………………………………)

 

3. Zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą ( emerytury, renty, zasiłki rodzinne, dodatek pielęgnacyjny, stypendia, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, inne  dochody z pracy – za ostatnie 3 miesiące)

UWAGA! Właściciele domków jednorodzinnych są obowiązani dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej oraz powierzchni mieszkalnej (pokoi + kuchnia)  budynku – zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Ełku – Wydziału Infrastruktury i Budownictwa. 

Opłaty:
Nie podlega.Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat w godzinach pracy Urzędu.Termin i sposób załatwienia sprawy:


W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.Tryb odwoławczy:


Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna :

 
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)


2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817) oraz art. 104 kpa

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kosztach utrzymania mieszkania dla poszczególnych tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego określone są szczegółowo w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów:


§ 2. 1. Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:
1) najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 2-5 - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
2) członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli i najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
3) właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
4) osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
5) zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.”

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-07-17 09:57:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2018-12-14 10:56:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306