☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek na odbiór odpadów komunalnych

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ełk, powinien złożyć do Wójta Gminy Ełk wniosek oraz informacje zawierające:

 

·        imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

·        określenie przedmiotu i obszaru działalności;

·        określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

·        informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

·        proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

·        określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;

·        rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

·        sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

·         zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

·         dokument o gotowości przyjęcia odpadów komunalnych niesegregowanych oraz wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów, przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) oraz w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

·         dokumentację o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, służącej do sortowania lub kompostowania odpadów, przed przekazaniem ich do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych we wniosku.

Za wydanie decyzji pobiera się opłatę skarbową w wysokości 107

Zwalnia się z opłaty skarbowej podmioty  wymienione w   art.7  Ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm./

 

Opłatę skarbową za wydanie decyzji zezwalającej na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub  opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy wpłacić na konto:

 

URZĄD GMINY W EŁKU

 

Bank PEKAO SA o/Ełk nr 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674

 

lub w kasie, przy pok. Nr 06, Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Supiński Marcin
(2009-07-14 08:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2016-02-08 17:04:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306