☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego i czasowego

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy obywateli polskich jak i cudzoziemców. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowanie na wniosek osoby dotychczas przebywającej pod danym adresem jest czynnością materialno – techniczną.

Do dokonania  wymeldowania obowiązana jest:

-  osoba dokonująca wymeldowania – osobiście
-  za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem
z miejsca pobytu czasowego.

Wymeldowania można dokonać w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce dotychczasowego pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Zgłoszenia wyjazdu w formie pisemnej można dokonać  również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd gminy właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu - w przypadku dokonywania jedynie czynności wymeldowania.

Urząd gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje - w przypadku zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu lub zgłoszenia wyjazdu.

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie:

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Opłaty:

Z tytułu wymeldowania nie jest pobierana żadna opłata

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej  i tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 35 ustawy, organ gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości,
w której zamieszkuje osoba zameldowana, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi; wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zameldowania osoby, której dotyczy wniosek.

Urząd Gminy Ełk, T. Kościuszki 28A, tel. 87 619 45 02, pok. nr 02

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o nie załatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego). Załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji w sprawie wymeldowania osoby.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej przez organ stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Opłaty:

Opłata w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji. Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna

-ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510)

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)

-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r.
w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017 r. poz. 2411)

Dokumenty do pobrania:

  1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego
  2. Zgłoszenie wyjazdu/powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
  3. Pełnomocnictwo
Wytworzył:
Urszula Jasińska
(2020-06-02)
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2015-06-17 12:01:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-04-12 08:19:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306