☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY/CZASOWY


Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem
z zamiarem stałego przebywania.  Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego
i jedno miejsce pobytu czasowego. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie
o zameldowaniu na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany  miejsca zameldowania
(art. 32 ust. 1 ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Ilekroć w ustawie jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy kosztuje 17 zł.

Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy wydaje się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zaświadczenia wydawane w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony prawidłowo formularz zgłoszenia na pobyt stały lub czasowy, dowód osobisty lub paszport, tytuł prawny do lokalu do wglądu. W przypadku zameldowania przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożliwości jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu  potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożliwości ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Opłaty

Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu stałego.

Urząd Gminy w Ełku
ul. T. Kościuszki 28A
tel. 87 619 45 02
pok. nr 02

Czas załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

-ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510)

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)

-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r.
w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017 r. poz. 2411)

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Zgłoszenie pobytu stałego/czasowego

https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

  1. Pełnomocnictwo
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wytworzył:
Urszula Jasińska
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2015-06-17 11:40:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-04-12 08:15:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306