☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały - 2003 r.

UCHWAŁY RADY GMINY EŁK

2003 r.

Uchwała Nr XIV/122/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie ustalenia nazwy ulicy w części wsi Siedliska na osiedlu "Bajkowe", Gmina Ełk

Uchwała Nr XIV/121/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości

Uchwała Nr XIV/120/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XIV/119/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk" terenu położonego we wsi Siedliska, Gmina Ełk obejmującego działkę oznaczoną numerem 82/13

Uchwała Nr XIV/118/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Siedliska, Gmina Ełk, obejmującego działkę oznaczoną nemerem 82/13

Uchwała Nr XIV/117/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała Nr XIV/116/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie wysokości opłaty miejscowej

Uchwała Nr XIV/115/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIV/114/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIV/113/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

Uchwała Nr XIV/112/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIV/111/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 roku

Uchwała Nr XIV/110/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2003 rok

Uchwała Nr XIII/109/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawieu stalenia nazwy ulicy w części wsi Woszczele, Gmina Ełk

Uchwała Nr XIII/108/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu bibliotece prowadzonej przez Gminę Ełk

Uchwała Nr XIII/107/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie połączenia domów kultury prowadzonych przez Gminę Ełk

Uchwała Nr XIII/106/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Ełk

Uchwała Nr XIII/105/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalania zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydaków za usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XIII/104/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2003 rok

Uchwała Nr XIII/103/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"

Uchwała Nr XIII/102/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/44/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Ełk

Uchwała Nr XIII/101/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Uchwała Nr XIII/100/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk" terenu położonego we wsi Sędki, Gmina Ełk, obejmującego działkę oznaczoną numerem 85/3.

Uchwała Nr XIII/99/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sędki, Gmina Ełk, obejmującego działkę oznaczoną numerem 85/3.

Uchwała Nr XII/98/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ełku w kadencji 2004-2007.

Uchwała Nr XII/97/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy dla terenu letniskowego z prawem do zabudowy całorocznej we wsi Bartosze, Osiedlu "Leszczynowa Górka", Gmina Ełk

Uchwała Nr XII/96/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w części wsi Sajzy, Gmina Ełk

Uchwała Nr XII/95/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w części wsi Szeligi, Gmina Ełk

Uchwała Nr XII/94/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Ełk

Uchwała Nr XII/93/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2003 rok

Uchwała Nr XII/92/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nieodpłatego przejęcia  nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XII/91/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości

Uchwała Nr XII/90/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych

Uchwała Nr XII/89/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr XII/88/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek p.n. "PODGRODZIE".

Uchwała Nr XII/87/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SAJZY obejmującego grunty o numerach geodezyjnych: 5/1, 6/1 do 6/37, 6/41, 10, 12/1,12/2, 14 do 17, 18/3 i 18/4.

Uchwała Nr XI/86/2003 z dnia 29 wrzesnia 2003 r. w sprawie wzniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2003 r.

Uchwała Nr XI/85/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ełk do "Stowarzyszenia powiatów, miast i gmin Ełk - Gołdap - Olecko"

Uchwała Nr XI/84/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomści

Uchwała Nr XI/83/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomści

Uchwała Nr XI/82/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Chruściele na działkach gruntu o numerach: 171/17 do 171/20, 172/1 do 172/5, 173/1 do 173/14.

Uchwała Nr XI/81/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" gminy Ełk, w obszarze obejmującym grunty oznaczone numerami geodezyjnymi: 1/3, 2, 3/1 i 5/2 obrębu wsi Chruściele.

Uchwała Nr XI/80/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Chruściele, obejmującego grunty o numerach: 1/3, 2, 3/1 oraz 5/2.

Uchwała Nr XI/79/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do zmiany " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk" terenu położonego we wsi Chrzanowo, Gmina Ełk, obejmującego działki oznaczone numerami 55/12, 55/13, 55/15, 55/16.

Uchwała Nr XI/78/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chrzanowo, Gmina Ełk, obejmującego działki oznaczone numerami 55/12, 55/13, 55/15, 55/16.

Uchwała Nr XI/77/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr: 67/9, 73/10, 73/11 i 74/5 we wsi Koziki

Uchwała Nr X/76/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Ełk (dla 50 sołectw)

Uchwała Nr X/75/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Ełk

Uchwała Nr X/74/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Malinówka

Uchwała Nr X/73/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

Uchwała Nr X/72/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany jednego punktu w tabeli płac i ustalenie najniższego wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Ełk

Uchwała Nr X/71/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia z Gminą Miasto Ełk dotyczącego wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami.

Uchwała Nr X/70/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Miluki, gmina Ełk, obejmującego działkę oznaczoną numerem 2

Uchwała Nr X/69/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk na terenie położonym we wsi Miluki, obejmującego działkę oznaczoną numerem 2

Uchwała Nr X/68/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrebie wsi Sędki, gmina Ełk, obejmujacego działkę oznaczoną numerem 95/7

Uchwała Nr X/67/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Zespołu Osadniczego m. Ełk na działce nr 4/3 w obrębie wsi SZELIGI-BUCZKI

Uchwała Nr X/66/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ełk

Uchwała Nr X/65/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie użyczenia nieruchomości

Uchwała Nr X/64/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości

Uchwała Nr X/63/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy

Uchwała Nr X/62/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia  nieruchomości na rzecz Gminy Ełk

Uchwała Nr X/61/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr X/60/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr X/59/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zakładowych budynków mieszkalnych

Uchwała Nr X/58/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w części wsi Barany, Gmina Ełk

Uchwała Nr X/57/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazwy terenu letniskowego oraz nadania nazw ulic we wsi Chrzanowo Gmina Ełk

Uchwała Nr X/56/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia z Powiatem Ełckim i partycypowania w kosztach remontu drogi powiatowej Nr 325 Płociczno - Krokocie

Uchwała Nr X/55/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2003 rok

Uchwała Nr IX/54/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie podwyższenia wartości nieruchomości

Uchwała Nr IX/53/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2003 rok

Uchwała Nr IX/52/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. w spwie likwidacji jednostek organizacyjnych kultury

Uchwała Nr IX/51/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Ełk

Uchwała Nr IX/50/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami

Uchwała Nr IX/49/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mołdzie, gmina Ełk, obejmującego grunty o numerze geodezyjnym 14/2, położone nad Jeziorem Lepaki Duze

Uchwała Nr VII/48/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie służebności gruntowej

Uchwała Nr VII/47/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków" w gminie Ełk

Uchwała Nr VII/46/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia z Powiatem Ełckim i partycypowanie w kosztach opracowania dokumentacji technicznej drogi Nr 320

Uchwała Nr VII/45/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do porozumień z Gminą Miasto Ełk i partycypowania w kosztach utrzymania Punktów Konsultacyjnych,

Uchwała Nr VII/44/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami i stanowiącymi własność gminy Ełk

Uchwała Nr VII/43/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany wartości jednego punktu w tabeli płac dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Ełk

Uchwała Nr VII/42/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Ełk na 2003 rok

Uchwała Nr VII/41/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ełk

Uchwała Nr VI/40/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zmieniają uchwałe w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" oraz przyjęcia Statutu Związku

Uchwała Nr VI/39/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji

Uchwała Nr VI/38/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia sołectw Ruska Wieś i Pistki

Uchwała Nr VI/37/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szeligi-Buczki

Uchwała Nr VI/36/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, na obszarze położonym we wsi Sędki, obejmującym działkę oznaczoną nr geodezyjnym 95/7

Uchwała Nr VI/35//2003 z dnia 27 marca 2003 r. budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr IV/24/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Ełk

Uchwała Nr IV/22/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r.w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Ełk

Uchwała Nr II/11/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej na 2003 rok

Uchwała Nr II/10/2002 z dnia 28 listopada 2002 r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/9/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie obnieżnia średniej ceny żyta za pierwsze trzy kwartały 2002 roku

Uchwała Nr II/8/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Ełk do wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Ełk

Uchwała Nr II/7/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ełk

Uchwała Nr II/6/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia diety Przewodniczącego Rady Gminy i diet radnych

Uchwała Nr II/5/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Ełk

Uchwała Nr II/4/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ełk

Uchwała Nr I/3/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej

Uchwała Nr I/2/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Ełk

Uchwała Nr I/1/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Ełk

Wytworzył:
Rejestr uchwał prowadzi Teresa Suchocka
Udostępnił:
Kruszewski Jacek
(2003-06-25 07:43:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Klepacki Mariusz
(2004-01-14 11:07:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306