☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Skarbnik

Skarbnik Gminy Ełk

Funkcję Skarbnika sprawuje: Maria Karina Strzeszewska

tel. 87 619 45 23

 

Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo, kontrolę i nadzór nad działalnością referatów oraz jednostek organizacyjnych realizujących te zadania. W  szczególności:

 1. pełni funkcję głównego księgowego urzędu i budżetu gminy;
 2. ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i ewidencji majątku gminy;
 3. nadzoruje  pracę Referatu Finansowego;
 4. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi;
 5. opracowuje projekty budżetu gminy i projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 6. kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych dla gminy;
 7. opiniuje decyzje wywołujące skutki finansowe dla budżetu;
 8. sprawuje nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem budżetu pod względem  finansowo-księgowym i organizuje gospodarkę finansową gminy;
 9. opracowuje okresowe analizy i sprawozdania o sytuacji finansowej gminy, zgłasza propozycje wójtowi i radzie gminy;
 10. kontroluje gospodarkę finansową urzędu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy;
 11. kontroluje legalność dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji budżetu;
 12. opracowuje projekty zmian instrukcji i regulaminów dotyczących gospodarki finansowej gminy;
 13. przekazuje poszczególnym komórkom organizacyjnym urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych
  z projektowaniem budżetu;
 14. opracowuje projekty uchwał w sprawach dotyczących budżetu oraz podatków
  i opłat lokalnych;
 15. przygotowuje prognozy wydatków związanych z działalnością podległego referatu na kolejny rok budżetowy do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy;
 16. realizuje zadania określone w planie operacyjnym funkcjonowania gminy
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-06-24 09:05:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-09-04 11:30:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306