☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Ełk - tu mieszkam

Poniedziałek 11.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zasady prowadzenia sesji

Zasady dotyczące prowadzenia Sesji Rady Gminy Ełk np. Statutu Gminy Ełk

 

§ 28

 

 1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady Gminy powinno zostać podane do publicznej wiadomości, a w szczególności przez:

a/ wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

b/ przekazaniu informacji sołtysom,

c/ publikację w BIP

 1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia Komisji Rady może zostać podane do publicznej wiadomości z inicjatywy Wójta lub na wniosek radnego lub mediów.

                                                          

§ 29

 

1.  Sesje odbywają się na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego można postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie.

2. Przerwanie sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 może nastąpić ze względu na:

a/ niemożliwość wyczerpania porządku obrad,

b/ konieczność rozszerzenia porządku obrad,

c/ w związku z potrzebą uzyskania dodatkowych materiałów,

d/ z powodu nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających Radzie właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie sprawy.

 

§ 30

 

 1. W przypadku braku quorum w trakcie sesji Przewodniczący przerywa sesję wyznaczając nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

 

§ 31

 

Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.

 

§ 32

 

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram sesję Rady Gminy Ełk”.
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności quorum, a w przypadku jego braku stosuje § 30.

 

§ 33

 

 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący przedstawia porządek obrad sesji.
 2. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej sesji, z którym radni mogą zapoznać się przed obradami i nie musi być odczytany w toku sesji.
 3. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę w porządku obrad sesji może wystąpić radny lub Wójt.

 

§ 34

 

 1. W porządku obrad pod koniec każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji przez radnych a także informacji Przewodniczącego o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
 2. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym winny być one sformułowane jasno i zwięźle.
 3. Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelacje najpóźniej na następnej sesji.
 4. Interpelacje mogą być zgłoszone na piśmie na ręce Przewodniczącego w czasie sesji lub jeszcze przed jej rozpoczęciem.
 5. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.

 

§ 35

 1. Porządek obrad sesji powinien obejmować sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności Urzędu między sesjami.
 2. Sprawozdanie składa Wójt lub Sekretarz.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady składa Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję sprawozdawca.

 § 36

 

 1. Przewodniczący obrad prowadzi je według uchwalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów, w uzasadnionych przypadkach może dokonać za zgodą Rady zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.
 2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może udzielić także głosu poza kolejnością.

 

 § 37

 

 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad lub bądź uchybiają powadzenie sesji, Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odnosi skutku, może odebrać mu głos nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

 

§ 38

 

 1. Na wniosek radnego Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone w trakcie obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.
 2. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:

a/ stwierdzenia quorum,

b/ zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,

c/ zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

d/ zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

e/ ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

f/ przeliczenia głosów,

g/ w sprawie przestrzegania regulaminu obrad.

 1. Wnioski formalne Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie Rady.

 

§ 39

 

 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady, § 38 stosuje się odpowiednio.
 2. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swym zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 40

 

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułkę: „Zamykam sesję Rady Gminy Ełk”.
 2. Czas otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

 

 

Wytworzył:
Joanna Krzemińska
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2006-11-29 13:42:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2011-12-20 13:20:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 730306