Petycje

 PETYCJE

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.). 

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ RADĘ GMINY EŁK w 2020 r.

Wykaz petycji kierowanych do Wójta Gminy Ełk

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

1-2017

Wniosek i petycja w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

14.02.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź przesłano drogą elektroniczną

22.02.2017

2.

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

2-2017 Wniosek i petycja w sprawie listy podmiotów, którym wydano jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 27.03.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  
3.

Wnioskodawca:

Mieszkańcy Miejscowości Borki i Śniepie

1-2020 Wniosek w sprawie przywrócenia dopłaty do kosztów wody 07.05.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji UCHWAŁA Nr XXX/192/2020 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 wody
4.

Wnioskodawca:

Tomasz Owsianik

Stowarzyszenie Ocean

2-2020 Petycja w sprawie przyjęcia uchwały 09.12.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji UCHWAŁA Nr XXXVIII/263/2021 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2021 r.
5.

Wnioskodawca:

Piotr Sterkowski

3-2020 Petycja w sprawie przyjęcia uchwały 14.12.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji UCHWAŁA Nr XXXVIII/262/2021 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2021 r.
6.

Wnioskodawca: H.S.

1-2021

Petycja w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zwolnienia z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu za rok 2021 18.03.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji UCHWAŁA NR XLIII/297/2021
RADY GMINY EŁK
z dnia 28 maja 2021 r.
7. Wnioskodawca: Instytut strategie 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050 2-2021 Petycja w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 19.04.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji UCHWAŁA NR XLV/310/2021
RADY GMINY EŁK
z dnia 28 czerwca 2021 r.

 
8.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku Sp. z o.o.

3-2021

Petycja w sprawie

zwolnienia z podatku od nieruchomości

28.04.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji UCHWAŁA NR XLV/309/2021
RADY GMINY EŁK
z dnia 28 czerwca 2021 r.
9.

Wnioskodawca: Inicjatywa zmieniamy gminy na lepsze

Współwnioskodawca: Szulc-Efekt Sp. z o.o.

 

4-2021

Petycja w sprawie

o udostępnienie informacji publicznej

 

10.06.2021

Odpowiedź udzielona zostanie drogą elektroniczną.

Odpowiedzi udzielono w dniu 22.06.2021 r. drogą elektroniczną.
10. Wnioskodawca: J.M. 5-2021

Petycja w sprawie

zmiany przeznaczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji UCHWAŁA NR XLVII/325/2021
RADY GMINY EŁK
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 
             
1 Wnioskodawca: Piotr Batura
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKI i PIECE”

1-2022

STANOWISKO

Petycja w sprawienaprawy programów ochrony powietrza 17.02.2022

Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o petycjach, przekazanie petycji zgodnie z właściwością następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji

 

Przekazanie petycji zgodnie z właściwością
2 Wnioskodawca: Cech Zdunów Polsich 2-2022 Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 10.03.2022 godnie z art. 6 ust.1 ustawy o petycjach, przekazanie petycji zgodnie z właściwością następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji Przekazanie petycji zgodnie z właściwością
3 Radny Rady Miejskiej w Giżycku Łukasz Zakrzewski 2-2022 Petycja w sprawie niepodejmowania działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych 27.12.2021 zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o petycjach

UCHWAŁA NR LVII/418/2022 RADY GMINY EŁK z dnia 29 kwietnia 2022 r.

 

 

 

Wytworzył:
Joanna Krzemińska
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2017-02-22 13:41:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-05-06 11:38:04)