Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

Od 16 czerwca 2016 roku obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Głównym elementem nowelizacji jest wprowadzenie zasad i trybu udostępniania
i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania przez podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

Informacja sektora publicznego -  każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Ponowne wykorzystywanie - wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

 1. Udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ełk
  http://www.bip.elk.gmina.pl
 2. Udostępnione na stronie internetowej http://www.elk.gmina.pl
 3. Przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie. 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnianych w BIP Urzędu Gminy Ełk i na stronie internetowej:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP UG EŁK oraz na stronie internetowej nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. Poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.
 2. Udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
 3. Informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania. 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji dla informacji udostępnianych na wniosek:

UG Ełk określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

UG Ełk zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

W trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Zasady odpowiedzialności UG Ełk:

 1. UG Ełk nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 2. UG Ełk nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące tutejszemu Urzędowi. 

Tryb wnioskowy:

 1. Udostępnienie informacji w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:
 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu,
 • informacja została udostępniona w sposób inny niż określony powyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:

 • Urząd Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
 • e-mail: ug@elk.gmina.pl

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

UG Ełk, po rozpatrzeniu wniosku:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić UG Ełk o przyjęciu oferty.


Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu UG Ełk, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Opłaty:

 1. UG Ełk udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 2. UG Ełk może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
  w określony sposób i w określonej formie.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).

 

 

 

Wytworzył:
Joanna Krzemińska
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2016-10-21 14:36:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2016-10-24 09:18:15)