Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Rejestr danych kontaktowych (RDK) osób fizycznych prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji. Przekazanie danych osobowych do RDK przez osobę, której dane dotyczą jest całkowicie dobrowolne, a przetwarzanie danych w tym rejestrze odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę. Przekazane do RDK dane osoba, której dane dotyczą może je w każdej chwili usuną bądź dokonać zmiany przekazanych danych w zakresie numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.

Dane gromadzone w RDK:

 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL
 • numer telefonu komórkowego
 • adres poczty elektronicznej

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to baza aktualnych danych kontaktowych, do której ma dostęp administracja publiczna. Pozwala to szybki i skuteczny kontakt z osobą, by powiadomić o:

 • dokumentach gotowych do odbioru, 
 • rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w sprawach, prowadzonych w urzędach.

Ważne! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących danej osoby. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. 

Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili można zmienić albo usunąć. Osoba samodzielnie decyduje czy udostępnia numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

Dane do RDK może przekazać:

 • osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego.

Dane do RDK można wprowadzić osobiście lub za pośrednictwem urzędnika przy okazji wizyty w urzędzie.

Należy przygotować:

 • wniosek o dodanie do RDK – pobierz i wypełnij. Wniosek jest dostępny również w urzędzie. Wniosek można złożyć też na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK np. wniosek o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie pobytu stałego/czasowego przy okazji załatwiania tych spraw w urzędzie;
 • dowód osobisty lub paszport,
 • telefon komórkowy  – jeśli potwierdzanie danych w RDK następuje przy urzędniku (na podany numer telefonu zostanie wysłany SMS z kodem). Jeśli do RDK ma zostać wprowadzony także adres e-mail, potrzebny będzie również dostęp do konta pocztowego (na podany adres e-mail zostanie wysłany kod).

Potwierdzenia podanych danych można również dokonać samodzielnie przez Internet. Należy wtedy skorzystać z usługi:  Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK) zamieszczonej na stronie internetowej: https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=RejestrDanychKontaktowychBezPz&xFormsOrigin=EXTERNAL

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek można złożyć w godzinach pracy urzędu lub przez Internet na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk

W dowolnym urzędzie gminy lub w innym urzędzie, który ma dostęp do RDK – niezależnie od miejsca zameldowania. 

Urząd Gminy Ełk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk

pokój 02 na parterze

Opłaty

Usługa jest bezpłatna

Czas realizacji

W przypadku podania lub zmiany danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK od razu po ich potwierdzeniu kodem. 

W przypadku usunięcia danych z RDK – zostaną one usunięte natychmiast. Operacja nie wymaga potwierdzenia kodem.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2019 r., poz. 2294)

Wytworzył:
Ewa Kaczerewska
(2020-02-05)
Udostępnił:
Nowosielska Renata
(2020-02-05 13:56:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-02-05 13:59:49)