Biblioteka Publiczna Gminy Ełk

 

 

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY EŁK

Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI EŁCKIEJ

Nowa Wieś Ełcka

Ul. Małeckich 30

19 – 300 Ełk

Tel. 087 619 74 29

e- mail: bpgelk@wbp.olsztyn.pl

NIP 848-170-66-79
REGON 519587590                                                     

Forma prawna:  GMINNA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Własność: WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj działalności: BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Sprawozdanie za 2018 r.

Sprawozdanie za 2019r.

CHARAKTERYSTYKA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY EŁK

-  Biblioteka Publiczna Gminy Ełk jest samorządową instytucją   kultury.

-  Organizatorem Biblioteki jest Samorząd Gminy Ełk.

-  Biblioteka prowadzi swoją działalność na terenie Gminy Ełk.

-  Strukturę Biblioteki Publicznej Gminy Ełk tworzy biblioteka główna , 1 filia oraz 2 punkty biblioteczne.

-  Siedzibą Biblioteki jest Nowa Wieś Ełcka.

-  Działalność prowadzona jest w siedzibie Biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej , Stradunach, Woszczelach i Reglu

-  Biblioteka zatrudnia 4 pracowników, w tym 2 merytorycznych.

-  Zbiory Biblioteki na koniec 2019 r. liczyły ogółem 14587 wol.

-  Biblioteka użytkuje 7 komputerów z dostępem dla czytelników. W bibliotekach publicznych Gminy Ełk dostęp do Internetu jest bezpłatny.

 

BIBLIOTEKA  PUBLICZNA GMINY EŁK DZIAŁA NA PODSTAWIE:

 

-  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591 z póź. zm.),

-  ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1983 ze zm.),

-  ustawy z 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574, ze zm.),

-  ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.  poz. 2077 ze zm.)

-  statutu, nadanego Uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 28 marca 2019 roku, 

 

SIEĆ BIBLIOTECZNA.BAZA LOKALOWA I MATERIALNA.ZBIORY BIBLIOTECZNE

Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej

Nowa Wieś Ełcka, ul. Małeckich 30, 19 – 300 Ełk

tel: 087 619 74 29

e- mail: bpgelk@wbp.olsztyn.pl

Łączna powierzchnia użytkowa biblioteki : 243,59 m2

Stan księgozbioru:

* księgozbiór ogółem: 8133 egz.

* zbiory specjalne (dokumenty elektroniczne) ogółem : 196 jednostki

Biblioteka użytkuje 5 komputerów z dostępem dla czytelników.

pracownicy: p.o. kierownika BPGE (pełen etat) -  Agnieszka Malinowska,

                       starszy bibliotekarz (pełen etat) – Halina Nowosza

                       pracownik gospodarczy (pełen etat ) – Zofia Szymanowska       

godziny otwarcia:

-  poniedziałek:  11.00  -  19.00

-  wtorek:           11.00  -  19.00

-  środa:             11.00  -  19.00

-  czwartek:       11.00  -  19.00

-  piątek:            11.00  -  19.00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY EŁK Z/S W NOWEJ WSI EŁCKIEJ ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY EŁK  Z/S W NOWEJ WSI EŁCKIEJ ZA 2019 ROK

Biblioteka Publiczna Gminy Ełk  Filia w Stradunach

Straduny, ul. Kajki 10, 19 – 300 Ełk

tel. 087 520 05 06

e- mail: bp_straduny@gazeta.pl

Powierzchnia lokalu: 64 m2

Stan księgozbioru: 6454 wol.

79 audiobooków  + 2 gry edukacyjne

Biblioteka użytkuje 2 komputery z dostępem dla czytelników.

Opiekun filii jest to Pani MARZANNA MARKOWSKA - BIBLIOTEKARZ

godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK                 11.00 - 19.00

WTOREK                           11.00 - 19.00

ŚRODA                                 9.00 - 17.00

CZWARTEK                         9.00 - 17.00

PIĄTEK                                 9.00 - 17.00

Punkt biblioteczny w Woszczelach

Woszczele, ul. Dębowa 4, 19–300 Ełk

tel:

Pracownik : Mariola Stępińska

godziny otwarcia:

Poniedziałek 16.00 -17.00

Wtorek 16.00 -18.00

Środa 16.00 -18.00

Punkt biblioteczny w Reglu

Regiel 12.

Tel. 87 620 08 06

Pracownik : Nadzieja Michniewicz

godziny otwarcia:

Wtorek : 14.00 – 16.30

Środa :   14.00 – 16.30

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka służy zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Podejmuje inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej społeczności lokalnej.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

-  gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

-  współdziałanie z samorządami lokalnymi, bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, stowarzyszeniami i szkołami w dziedzinie współtworzenia i promowania inicjatyw służących rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb z zakresu czytelnictwa, upowszechniania wiedzy i kultury,

-  prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,

- sprawowanie nadzoru nad  filią biblioteczną oraz punktami bibliotecznymi, udzielanie im pomocy metodycznej, organizacyjnej i technicznej.

 

Zarządzenie Nr 8/2020 p.o. Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wski Ełckiej z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej (pobierz plik).

Wytworzył:
Agnieszka Malinowska
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2004-02-24 09:09:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-11-10 14:55:40)