INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWEK PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY EŁK W 2021 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W podatku od nieruchomości na 2022 r. obowiązują stawki wynikające z UCHWAŁA NR L/340/2021 RADY GMINY EŁK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2021 r. poz. 4496).

PODATEK ROLNY

Zgodnie z UCHWAŁA NR L/341/2021 RADY GMINY EŁK z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz. Woj. Warm-Maz. z 2021., poz. 4497), obniża się cenę skupu żyta, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r., poz. 951) z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 44,84 zł za 1 dt.

W związku z tym stawka podatku rolnego na 2022 r., wynosi:

- dla gruntów spełniających normę obszarową gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333), tj. powyżej 1 ha fizycznego, bądź 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych – 112,10 zł,

- dla gruntów nie spełniających normy obszarowej gospodarstwa rolnego, tj. poniżej 1 ha fizycznego użytków rolnych – 224,20 zł.

PODATEK LEŚNY

Zgodnie Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 950), średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 212,26 zł za 1 m³.

W związku z tym stawka podatku leśnego na 2022 r. wynosi 46,6972 zł za 1 ha lasu.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W podatku od środków transportowych na 2022 r. obowiązują stawki wynikające z UCHWAŁA NR XX/122/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2019 r. poz. 5931).

OPŁATA MIEJSCOWA

W opłacie miejscowej na 2022 r. obowiązuje stawka wynikająca z UCHWAŁA NR L/342/2021 RADY GMINY EŁK z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.
z 2021 r. poz. 4498), tj. 2,50 zł.

Do poboru opłaty miejscowej ustala się miejscowości wymienione w Uchwale Nr XXXV/231/2020 Rady Gminy Ełk z dnia 26 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r. poz. 4923).

Wytworzył:
Małgorzata Mażewska
Udostępnił:
Nowosielska Renata
(2021-01-07 09:32:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-04-14 09:54:34)