Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drodze gminnej publicznej

Zajęcie pasa drogowego:

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego
  2. Kopia decyzji na lokalizację urządzenia/zjazdu w pasie drogowym

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogi odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2, stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w decyzji.

Podstawa : art. 20 pkt. 8, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (T.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470.), Uchwały Nr XX/123/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maź. poz. 6334 z 2019 r.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256.),

Opłaty za zajęcie pasa drogowego są naliczane zgodnie z Uchwałą nr XX/123/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2019r.

Opłatę należy wpłacić na indywidualny rachunek Urzędu Gminy w Ełku zamieszczony w decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Olsztynie  za pośrednictwem Wójta Gminy w Ełku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Standardy odtworzenia pasa drogowego:

Załącznik: Standardy odtworzenia pasa drogowego.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470.),

- Uchwały Nr XX/123/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maź. poz. 6334 z 2019 r.).

 

Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
  2. Kopia decyzji na lokalizację urządzenia/zjazdu w pasie drogowym

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogi odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2, stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w decyzji.

Podstawa : art. 20 pkt. 8, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470.), Uchwały Nr XX/123/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maź. poz. 6334 z 2019 r.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256.),

Opłaty za zajęcie pasa drogowego są naliczane zgodnie z Uchwałą nr XX/123/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2019r

Opłatę należy wpłacić na indywidualny rachunek Urzędu Gminy w Ełku zamieszczony w decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Olsztynie  za pośrednictwem Wójta Gminy w Ełku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256. ze zm.),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470.),

- Uchwały Nr XX/123/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maź. poz. 6334 z 2019 r.).

Wytworzył:
Mateusz Wasilewski
(2021-02-26)
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2013-03-13 09:33:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2021-03-01 13:11:28)