Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie mieszkania komunalnegoWymagane dokumenty:

Wniosek o przydział mieszkania komunalnego składany do Wójta Gminy Ełk.

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU

Klauzula informacyjna dot. wniosku o przydział lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego

Załącznik nr 1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

Opłaty:
Od podania nie pobiera się opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ełk składają do Wójta Gminy Ełk wniosek o najem lokalu.

Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie potwierdzające źródła dochodu gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

2) w przypadku, gdy wnioskodawca lub osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania są osobami niepełnosprawnymi- orzeczenie o niepełnosprawności;

3) inne dowody motywujące potrzebę najmu lokalu;

4) w przypadku ubiegania się o lokal socjalny z tytułu egzekucji z dotychczasowego lokalu mieszkalnego- prawomocny wyrok sądu orzekający prawo do  lokalu socjalnego.

W celu poddania spraw mieszkaniowych kontroli społecznej rozpatrywanie wniosków o najem lokalu odbywa się przy udziale powołanej przez Wójta Gminy Ek w drodze zarządzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Do zadań komisji należy opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu z uwzględnieniem kryteriów określonych niniejszą uchwałą. W oparciu o opinię wydaną przez komisję Wójt Gminy Ełk podejmuje ostateczną decyzję o przydziale lokalu. Umowy najmu lokalu zawiera się niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku przez Wójta Gminy Ełk.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172)

2. UCHWAŁA NR III/12/2018 - RADY GMINY EŁK z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ełk.

Wytworzył:
Anna Gajko
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2013-03-13 08:39:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2022-02-15 10:56:19)