Wydanie dowodu osobistego

Dowody osobiste

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa wyżej.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.

UWAGA! Od 4 marca 2019 r. będą przyjmowane wnioski o wydanie e-dowodu, który będzie zawierał warstwę elektroniczną. Wszystkie dowody będą posiadały warstwę elektroniczną, ale od posiadacza dowodu będzie zależało jaki certyfikat będzie w nim zamieszczony.

E-dowód zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 marca 2019 r. staną się „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza to, że wystarczy położyć go na czytniku.

UWAGA! Od 07.11.2021 r. są wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego. Dowody wydane do 07.11.2021 r. nie tracą swojej ważności, więc nie ma konieczności ich wymiany.

WAŻNE! Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

 • e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty)
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Odciski palców nie są pobierane od:

 • dzieci poniżej 12 r. życia,
 • osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

 

Jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe np. z powodów medycznych, wtedy wydany jest dowód osobisty bez odcisków palców, ale ważny 12 miesięcy.

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego. Są one usuwane z ww. rejestru w momencie odebrania dowodu osobistego lub gdy obywatel nie odebrał dowodu osobistego w ciągu 90 dni od daty jego wydania.

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 r. życia.

Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka możesz złożyć elektronicznie przez stronę obywatel.gov.pl

Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

Więcej informacji o e-dowodzie można znaleźć na stronie edowod.gov.pl lub na stronie obywatel.gov.pl

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania lub 5 lat w przydatku dowodów wydanych osobom, które nie ukończyły 12 roku życia.

W sytuacji, gdy nie można chwilowo pobrać odcisków palców,

wydawany jest dowód osobisty ważny 12 miesięcy.

Obowiązek wymiany dowodu osobistego następuje w przypadku:

 1. upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
 3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 5. unieważnienia certyfikatów: certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania, certyfikatu podpisu osobistego, certyfikatu potwierdzenia obecności;
 6. przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 7. ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.

Można również wymienić dowód osobisty w przypadku kiedy:

 1. dotychczasowy dowód osobisty nie posiada warstwy elektronicznej;
 2. w warstwie elektronicznej dowodu osobistego nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania;
 3. nie jest możliwa identyfikacji i uwierzytelnianie lub nie ma możliwości złożenia podpisu osobistego np. w przypadku zablokowania kodu PUK.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;  w pozostałych przypadkach – niezwłocznie.

Forma złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego:

Tylko osobiście w dowolnym urzędzie gminy/miasta, niezależnie od adresu zameldowania;

Ważne: w przypadku dzieci, które nie ukończyły 12 r. życia, wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć również elektronicznie przez stronę obywatel.gov.pl

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego -  wzór wniosku
 2. kolorowa fotografia o wymiarach 35x45mm (wizerunek twarzy na wprost, nie lewy profil - link do wymogów fotografii
 3. w celu potwierdzenia tożsamości, do wglądu dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport.

Wymogi fotografii:

 1. do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną fotografię (wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 3. fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek;
 4. fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów określonych wyżej, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami;
 5. osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku;
 6. osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się

w organie dowolnej gminy na terenie Polski

(odbiór dowodu osobistego w urzędzie, w którym był złożony wniosek).

W Urzędzie Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, parter budynku, pokój numer 02.

W uzasadnionych przypadkach, kiedy wnioskodawca nie może złożyć wniosku w urzędzie, ponieważ nie pozwala na to np. stan zdrowia, niepełnosprawność można powiadomić o tym organ, który zapewni przyjęcia wniosku w miejscu pobytu osoby. Na terenie powiatu ełckiego ww. organem jest Urząd Miasta w Ełku przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 6, telefon kontaktowy: 877326229, 877326138

Opłaty:

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Termin i sposób załatwienia:

30 dni

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem:

 1. osoby niepełnoletniej (do 18 r. życia), za którą wniosek składa jeden z rodziców/opiekunów,
 2. osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa kurator,
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, za którą wniosek składa opiekun.

Wniosek może złożyć osobiście osoba, której do ukończenia 18 r. życia zostało 30 dni.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 

Odbiór dowodu osobistego

Dowód osobisty odbiera się osobiście

w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

 

 1. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, wyjątek dzieci do 5 roku życia.
 2. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera jeden z rodziców albo opiekun.
 3. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
 4. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
 5. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA! Przy odbiorze e-dowodu posiadacz dowodu może ustalić kody PIN do zamieszczonych w nim certyfikatów. Można to zrobić później, w dowolnym momencie.

Kod PIN1 – 4-cyfrowy kod do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania

Kod PIN2 – 6-cyfrowy kod do certyfikatu podpisu osobistego

Przy odbiorze e-dowodu jego posiadacz może odebrać również kod PUK, który służy do samodzielnej zmiany kodów PIN lub odblokowania certyfikatów. Nieodebrany PUK pozostaje w dokumentacji dowodowej w urzędzie, w którym był złożony wniosek o wydanie e-dowodu. Można go odebrać w dowolnym momencie.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w dowolnym organie gminy lub w dowolnej placówce konsularnej RP (dla osób przebywających za granicą).

Zgłoszenia dokonuje się osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dodatkowe informacje na stronie www.obywatel.gov.pl

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.

Osobie zgłaszającej osobiście utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, wydaje się z urzędu bezpłatnie zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. W pozostałych przypadkach zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby zgłaszającej. Zaświadczenie jest ważne do momentu wydania nowego dowodu, jednak nie dłużej niż 2 miesiące.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, ma obowiązek niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej RP.

Dowód osobisty jest unieważniany z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wzór formularza

Miejsce złożenia dokumentów

Dowolny urząd gminy/miasta lub najbliższa placówka konsularna RP

Urząd Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, 19 – 300 Ełk, pokój 02 na parterze

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Wydanie zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

 Dodatkowe informacje tel. 87 619 45 02 lub 87 619 45 03

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych
 2. ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
 4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego
 5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego


 

Wytworzył:
Ewa Kaczerewska
(2021-07-26)
Udostępnił:
Krzemińska Joanna
(2015-06-17 07:36:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2021-11-08 16:49:56)