Wyłączenie jawności informacji oraz Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

  • Wyłączenie jawności informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art.24i pkt 1 (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

  •  Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:


Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 

Jednostka odpowiedzialna:

Poszczególne stanowiska zgodnie zakresem prowadzonych spraw

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.)

 

 

 

 

Wytworzył:
Joanna Krzemińska
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-07-11 14:10:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2016-02-08 17:13:14)