Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

 

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

 

Urząd Gminy Ełk udostępnia informacje o przedsiębiorcach, którzy posiadali wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Ełk przed przekazaniem ich danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Przedsiębiorcach (CEIDG)

W zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.) dotyczących przedsiębiorców osób fizycznych, zgodnie z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, organem właściwym pozostaje urząd gminy, gdyż ewidencje działalności gospodarczej prowadzone w gminach podlegają archiwizacji.

Informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEIDG

udziela Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

 

Wymagane dokumenty:

1.      wniosek wzór

2.      dowód uiszczenia opłaty

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

Opłaty dokonuje się w kasie w Urzędzie Gminy Ełk lub na konto w Bank PEKAO S.A. Oddział w Ełku numer konta:  76 1240 5745 1111 0010 4463 1674

 

Zwolnienia z opłaty skarbowej dokonywane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Osoba odpowiedzialna:

Ewa Kaczerewska - stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej - pokój numer 02 na parterze, 87 619 45 02

Termin załatwienia sprawy: do 7 dni

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2003-07-11 13:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2019-07-01 11:02:37)