OCENA JAKOŚCI POWIETRZA.

Program Ochrony Powietrza

Zasady ochrony powietrza atmosferycznego oraz warunki wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Instrumentami zarządzania jakością powietrza atmosferycznego są m. in. pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w których organ ochrony środowiska określa ilości i rodzaje substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia oraz Program ochrony powietrza.

Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego, którego zadaniem jest poprawa jakości powietrza poprzez realizację działań naprawczych przez organy i podmioty w nich wskazane oraz doprowadzenie wskaźników poziomów zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych lub docelowych.

Ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie warmińsko-mazurskie, w 2015 r., Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego po raz pierwszy opracował Program ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej.

Obecnie obowiązuje „Program ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wraz z planem działań krótkoterminowych” przyjęty Uchwałą Nr XVI/280/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z  dnia 26 maja 2020 r (POBIERZ PLIK).

W stosunku do gmin, w tym także do Gminy Ełk, w powyższym Programie ochrony powietrza nałożone zostały obowiązki podejmowania działań naprawczych. Realizowane przez Gminę Ełk działania prowadzone są zgodnie z polityką przyjętą w tym dokumencie.

Ocena jakości powietrza i obserwacja zachodzących w nim zmian prowadzona jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Informacje o aktualnym stanie powietrza na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zamieszczane są na stronie internetowej GIOŚ:

 • bieżące dane pomiarowe – aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current?woj=warminsko-mazurskie&rwms=true

 • prognozy zanieczyszczeń powietrza

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=warminsko-mazurskie&rwms=true

 • ostrzeżenia – informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings?woj=warminsko-mazurskie&rwms=true

 • aktualności i komunikaty techniczne:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/14/news/0

Na stronie GIOŚ dostępna jest również do pobrania aplikacja o stanie powietrza atmosferycznego:

 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych m. in. na: wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termomodernizację  budynków jednorodzinnych czy montaż kolektorów słonecznych oraz domowych systemów fotowoltaicznych.

Wnioski o dofinasowanie należy składać do:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. S?w. Barbary 9, 10 – 026 Olsztyn;
 • lub za pośrednictwem Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19 – 300 Ełk.

Gmina Ełk, na mocy porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Olsztynie dotyczącego wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, na terenie gminy Ełk:

 • udziela informacji dotyczących Programu,
 • przygotowuje wnioski z Beneficjentami,
 • przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu,
 • przekazuje zweryfikowane wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW w Olsztynie,
 • pomaga Beneficjentom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z załącznikami.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej WFOŚiGW w Olsztynie w zakładce: Program „Czyste powietrze”:

http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

Ogólnopolska infolinia Programu „Czyste powietrze” – 22 340 40 80

Wytworzył:
Marta Ruszczyk
(2020-11-27)
Udostępnił:
Nowosielska Renata
(2020-11-27 09:36:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowosielska Renata
(2020-11-27 09:39:48)