Uchwały - 2005 r.

UCHWAŁY RADY GMINY EŁK

2005 r.

 

 

Uchwała Nr XXXVII/361/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

 

Uchwała Nr XXXVII/360/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwał o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Uchwała Nr XXXVII/359/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu część obrębu Malinówka, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXXVII/358/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Koziki, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/6, 66/8, 66/10 i 66/14

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXXVII/357/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach: Piaski, Straduny, Przytuły, Rydzewo, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVII/356/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Oracze, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVII/355/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXVII/354/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 rok

·         Uzasadnienie zmian

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

·         Załącznik Nr 3

·         Załączniki Nr 4-8

 

Uchwała Nr XXXVII/353/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2006

·         Objaśnienia do uchwały

·         Załączniki 1-14

 

Uchwała Nr XXXVII/352/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ełk” przyjętym Uchwała Nr XX/169/2004 Rady Gminy Ełk z dnia 01 lipca 2004 r.

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVII/351/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ełk na lata 2006-2013

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVII/350/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacenia innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

·         Regulamin

 

Uchwała Nr XXXVI/349/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Sordachy, wieś Regielnica

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVI/348/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXXVI/347/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowego członka do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

 

Uchwała Nr XXXVI/346/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/44/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXXVI/345/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności drogowej

 

Uchwała Nr XXXVI/344/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXVI/343/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXVI/342/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXVI/341/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 r.

·         Uzasadnienie zmian

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

·         Załącznik Nr 3

·         Załączniki Nr 4-8

 

Uchwała Nr XXXVI/340/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

·         Załącznik Nr 1 – DN-1

·         Załącznik Nr 2 – DR-1

·         Załącznik Nr 3 – DL-1

·         Załącznik Nr 4 – IN-1

·         Załącznik Nr 5 – IR-1

·         Załącznik Nr 6 – IL-1

 

Uchwała Nr XXXVI/339/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej

 

Uchwała Nr XXXVI/338/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XXXVI/337/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXV/336/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – hali sportowej w Nowej Wsi Ełckiej i hali sportowej w Stradunach

 

Uchwała Nr XXXV/335/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

Uchwała Nr XXXV/334/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/312/2005 Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, na terenie obejmującym część obrębu Malinówka

 

Uchwała Nr XXXV/333/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szelągi-Buczki, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXV/332/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malkinie, Gmina Ełk, obejmującego działkę oznaczoną nr 29/38

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXXV/331/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Barany, Gmina Ełk, obejmującego grunty o nr geoid. 155, 156, 160/3, 168,153, 167, 169

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXXIV/330/2005 z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

·         Uzasadnienie zmian

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 3

·         Załącznik Nr 5

·         Załączniki Nr 4, 6, 7, 8, 9

 

Uchwała Nr XXXIV/329/2005 z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zawarcia umowy na przyjęcie dotacji przez Gminę Ełk od powiatu Ełckiego na realizację zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego „Jesienne muzykowanie” – III Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej”

 

Uchwała Nr XXXIII/328/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w części wsi Szeligi, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXIII/327/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chruściele, gmina Ełk, obejmującego grunty o numerach geod. 30, 31, 35, 25/2 położone nad jeziorem Szarek

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXIII/326/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk” na terenie obejmującym część działki nr ewid. 53/2, położonej w obrębie Zdunki, Gmina Ełk

 

Uchwała Nr XXXIII/325/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk” na terenie obejmującym grunty o nr geoid. 53 i 72 w obrębie Sajzy, Gmina Ełk

 

Uchwała Nr XXXIII/324/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 0044 Sajzy

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXIII/323/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 59, położoną w obrębie Małkinie, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXXIII/322/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Barany, obejmującego działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 173/1, 173/5, 173/6, 173/7 oraz 173/8

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXXIII/321/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Koziki, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/6, 66/8, 66/10 i 66/14

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXXIII/320/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk w obrębie wsi Koziki

 

Uchwała Nr XXXIII/319/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia programu poprawy systemu ochrony przeciwpożarowej Gminy

·         Załącznik Nr 1 - do wglądu w Urzędzie Gminy

 

Uchwała Nr XXXIII/318/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wycofania nieruchomości ze sprzedaży

 

Uchwała Nr XXXIII/317/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXIII/316/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXIII/315/2005 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

·         Uzasadnienie zmian

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

·         Załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7

 

Uchwała Nr XXXII/314/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie skargi pana Zbigniewa Jana Kozikowskiego

 

Uchwała Nr XXXII/313/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia nowego członka do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

 

Uchwała Nr XXXII/312/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk” Na terenie obejmującym część obrębu Malinówka. Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXII/311/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ełk Nr XXX/278/2005 z dnia 30 maja 2005 roku

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXII/310/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bartosze, Obejmującego działki o numerach ewid. 38/1, 39/2, 39/3, 42/38, 42/40, 42/41, 42/42, 42/43, 42/44 i 42/45

 

Uchwała Nr XXXII/309/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk” na terenie obejmującym część obrębu Małkinie, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXII/308/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o nr ewid. 3 i 35/1, położonego w obrębie Malinówka, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXII/307/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXII/306/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego p.n. „Podgrodzie” k. Ełku

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXII/305/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk”

Uchwała Nr XXXII/304/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w części wsi Buczki, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXII/303/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w części wsi Chrzanowo, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXII/302/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXII/301/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Ełku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Uchwała Nr XXXII/300/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie założeń polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Ełk

 

Uchwała Nr XXXII/299/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania doskonalenia zawodowego nauczycieli i organizacji systemu doradztwa metodycznego Powiatowi Ełckiemu

 

Uchwała Nr XXXII/298/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie weksla „in blanco”

 

Uchwała Nr XXXII/297/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXXII/296/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

 

Uchwała Nr XXXII/295/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

·         Uzasadnienie zmian

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

·         Załączniki Nr 3, 4, 5, 7, 8

·         Załącznik Nr 6

 

Uchwała Nr XXXI/294/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXXI/293/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXI/292/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXI/291/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Stradunach

 

Uchwała Nr XXXI/290/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Stradunach

 

Uchwała Nr XXXI/289/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Ełk dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Uchwała Nr XXXI/288/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Straduny i Oracze, Gmina Ełk

 

Uchwała Nr XXXI/287/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Małkinie, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXI/286/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Sajzy, Gmina Ełk, obejmującego grunty o nr geoid. 53 i 72

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXI/285/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXXI/284/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia umowy na przyjęcie dotacji przez Gminę Ełk do Powiatu ełckiego na realizację zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego „Ocalić od zapomnienia” przez Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach.

 

Uchwała Nr XXXI/283/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 rok

·         Uzasadnienie zmian

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

·         Załączniki Nr 3, 5, 6

·         Załącznik Nr 4

 

 

Uchwała Nr XXX/282/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia w roku 2005 zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących otrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy EŁk

 

Uchwała Nr XXX/281/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie projektu Wrota Warmii i Mazur

 

Uchwała Nr XXX/280/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Zdunki

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXX/279/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Woszczele

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXX/278/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Płociczno

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXX/277/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Szeligi-Buczki

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXX/276/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Sajzy

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXX/275/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu nr 29 we wsi Mrozy Wielkie obejmującego grunty o nr geoid. 49/5

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXX/274/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Mrozy Wielkie

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXX/273/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XXX/272/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych członków do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

 

Uchwała Nr XXX/271/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w części wsi Chruściele

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXX/270/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 rok

·         Załącznik – Uzasadnienie zmian

·         Załączniki 1-10

 

Uchwała Nr XXIX/269/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmieniającego statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

 

Uchwała Nr XXIX/268/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie weksla „in blanco”

 

Uchwała Nr XXIX/267/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

 

Uchwała Nr XXIX/266/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w części wsi Mrozy Wielkie, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXIX/265/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chruściele, obejmującego grunty o numerach ewidencyjnych od 105/7 do 105/12

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXIX/264/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 rok

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

·         Załącznik Nr 3-4

 

Uchwała Nr XXIX/263/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXVIII/262/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXVIII/261/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Józefa Wociala

 

Uchwała Nr XXVIII/260/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie utworzenie wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXVIII/259/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 rok.

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

·         Załącznik Nr 3-4

·         Załącznik Nr 5

·         Załącznik Nr 6

 

Uchwała Nr XXVIII/258/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XXVIII/257/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ełk” przyjętym uchwałą Nr XX/169/2004 Rady Gminy Ełk z dnia 01 lipca 2004 roku.

 

Uchwała Nr XXVIII/256/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do porozumień z Gminą Miasto Ełk i partycypowania w kosztach utrzymania Punktów Konsultacyjnych

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXVIII/255/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXVIII/254/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Mrozy Wielkie, Gmina Ełk, obejmującego grunty o nr ewidencyjnych 13/5, 13/13, 13/2

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXVIII/253/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Straduny, obejmującego działki o nr ewidencyjnych 156/3, 156/4

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXVIII/252/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chruściele obejmującego grunty o nr ewidencyjnym 1/2, 1/3, 2, 3/1, 3/3, 3/4, 5/2.

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXVII/251/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie radnego Wojciecha Józefa Wociala

 

Uchwała Nr XXVII/250/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXVII/249/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Ełk, Gminą Kalinowo oraz Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie dotyczącego realizacji współpracy w sprawie ochrony zlewni jeziora Selment Wielki, rzeki Lega i Biebrzańskiego Parku

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXVII/248/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenie taryf dla sieci kanalizacji sanitarnej Regielnica - Mrozy Wielkie – Ełk w Gminie Ełk

 

Uchwała Nr XXXVII/247/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego p.n. „PODGRODZIE” k. Ełku

 

Uchwała Nr XXVII/246/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk w obrębie b. POHZ

 

Uchwała Nr XXVII/245/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmiany nadanego statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ełku

 

Uchwała Nr XXVII/244/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

Uchwała Nr XXVII/243/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Ełk.

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXVII/242/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela

 

Uchwała Nr XXVI/241/2004 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla sieci kanalizacji sanitarnej Regielnica-Mrozy-Ełk, w gminie Ełk

 

Uchwała Nr XXVI/240/2004 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie w sprawie ustalenia dopłat za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXVI/239/2004 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku

Uchwała Nr XXVI/238/2004 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sełectwie Kokocie

 

Uchwała Nr XXVI/237/2004 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Płociczno, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXVI/236/2004 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ełk Nr XI/81/2003 z 29 września 2003 r.

 

Uchwała Nr XXVI/235/2004 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Malinówka, Gmina Ełk

Uchwała Nr XXVI/234/2004 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2005 rok

Uchwała Nr XXVI/233/2004 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXVI/232/2004 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ełk na 2005 rok.

 

Wytworzył:
Rejestr uchwał prowadzi Teresa Suchocka
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2005-02-23 10:03:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemińska Joanna
(2013-04-04 09:14:40)