Uchwały 2006 r.

UCHWAŁY RADY GMINY EŁK

2006 r.

 

Uchwała Nr VI/32/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk
 
Uchwała Nr VI/31/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk
 
Uchwała Nr VI/30/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godz. ponadwymiarowe i godz. doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
•        Załącznik Nr 1
 
Uchwała Nr VI/29/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok
•        Uzasadnienie zmian
•        Załączniki Nr 1,5
•        Załączniki Nr 2-4
 
Uchwała Nr V/28/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie trybu i zasad konsultacji z mieszkańcami sołectwa Szarejki dotyczącego jego podziału
 
Uchwała Nr V/27/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie trybu i zasad konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kałęczyny dotyczącego jego podziału
 
Uchwała Nr V/26/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie trybu i zasad konsultacji z mieszkańcami sołectwa Straduny dotyczącego jego podziału
 
Uchwała Nr V/25/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Ełk
 
Uchwała Nr V/24/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok
•        Uzasadnienie zmian
•        Załączniki Nr 1,5
•        Załączniki Nr 2-4
.
Uchwała Nr IV/23/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej
.
Uchwała Nr IV/22/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Ełk
.
Uchwała Nr IV/21/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Ełk
.
Uchwała Nr IV/20/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia diety Przewodniczącemu Rady Gminy Ełk i diet radnym
.
Uchwała Nr IV/19/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ełk
.
Uchwała Nr IV/18/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia upoważnienia dla Przewodniczącej Rady Gminy Ełk do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Ełk
.
Uchwała Nr IV/17/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie reprezentowania Gminy Ełk w Zgromadzeniu Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2006-2010
.
Uchwała Nr IV/16/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia nazwy ulicy w części wsi Malinówka Wielka
.
Uchwała Nr IV/15/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku zmieniająca Uchwałę Nr VII/44/2003 Rady Gminy Ełk z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Ełk
.
Uchwała Nr IV/14/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji
.
Uchwała Nr IV/13/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok
•        Załączniki Nr 1-7

Uchwała Nr IV/12/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr II/8/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr IV/11/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/7/2006 Rady  Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia  stawek podatku od posiadania  psów

Uchwała Nr IV/10/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej

Uchwała Nr IV/09/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ełk Nr II/4/2006 z 29 listopada 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr II/08/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr II/07/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia  stawek podatku od posiadania psów

 

Uchwała Nr II/06/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej

 

Uchwała Nr II/05/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zwolnienia  od  podatku od  nieruchomości

 

Uchwała Nr II/04/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr II/03/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku.

 

Uchwała Nr I/02/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Ełk

 

Uchwała Nr I/01/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ełk

 

Kadencja 2002-2006

.

Uchwała Nr XLVI/467/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do Porozumienia Gmin na rzecz Rozwoju Pojezierza Ełckiego

 

Uchwała Nr XLVI/466/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w części wsi Sajzy

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLVI/465/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/434/06 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na lata 2006-2015.

 

Uchwała Nr XLVI/464/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych

 

Uchwała Nr XLVI/463/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXXVIII/367/2006 oraz uchwały Nr XXXVIII/365/2006

 

Uchwała Nr XLVI/462/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chrzanowo (dz. nr ewid. 105/16)

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLVI/461/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu położonego w obrębie Malinówka, obejmującego działki o nr 3 i 35/1

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XLVI/460/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Oracze, Gmina Ełk (część działki nr ewod. 582/4)

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XLVI/459/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, dla terenu położonego w obrębie Oracze, obejmującego część działki nr ewid. 582/4

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 3

 

Uchwała Nr XLVI/458/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 r.

·         Uzasadnienie zmian

·         Załączniki 1-7

·         Załączniki 9-8

 

Uchwała Nr XLVI/457/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. wniosku przedłożonego przez Nadleśnictwo Olecko

 

Uchwała Nr XLV/456/2006 z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/400/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLV/455/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Ełk odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych w 2006 roku

 

Uchwała Nr XLV/454/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XLV/453/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XLV/452/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XLV/451/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Woszczele, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLV/450/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, uchwalonego uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30.11.2001 roku na terenie położonym w obrębie Woszczele, Gmina Ełk, obejmującym część działek nr ewid. 307, 308, 310, 311 i 312.

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLV/449/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok.

·         Uzasadnienie zmian

·         Załączniki Nr 1-7

 

Uchwała Nr XLV/448/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia wysokości dotacji Powiatowi Ełckiemu

 

Uchwała Nr XLIV/447/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na komunalizację nieruchomości

 

Uchwała Nr XLIV/446/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XLIV/445/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Woszczele, Gmina Ełk i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Woszczele, obejmującego działkę Nr 201

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLIV/444/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę o nr ewid. 182/1, położoną w obrębie Regiel, gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLIV/443/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 182/1, położoną w obrębie Regiel, Gmina Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLIV/442/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Chruściele, Gmina Ełk (działka nr 35 i część działek nr 25/2, 30 i 31)

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XLIV/441/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 44/1, 44/2 i 45 położonego w obrębie gruntów wsi Chruściele

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLIV/440/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk w obrębie wsi Chruściele

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XLIV/439/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok

·         Uzasadnienie zmian

·         Załączniki 1-9

 

Uchwała Nr XLIV/438/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu wyrównania szans edukacyjnych w 2006 roku

 

Uchwała Nr XLIV/437/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu wyrównania szans edukacyjnych w 2006 roku

 

Uchwała Nr XLIV/436/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XLIII/435/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu dla Urzędu Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XLIII/434/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Gospodarki Komunalna” na lata 2006-2015

 

Uchwała Nr XLIII/433/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XLIII/432/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XLIII/431/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 r.

·         Uzasadnienie zmian

·         Załączniki 1-8

·         Załącznik 9

 

Uchwała Nr XLIII/430/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany porozumienia z Gminą Ełk, Gminą Kalinowo oraz Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie dotyczącego realizacji współpracy w sprawie ochrony zlewni jeziora Selment Wielki, rzeki Lega i Biebrzańskiego Parku Narodowego

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLIII/429/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XLIII/428/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Ełk oraz granic ich obwodów.

 

Uchwała Nr XLIII/427/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenia wartości jednego punktu w punktowej tabeli płac dla poszczególnych kategorii zaszeregowania

 

Uchwała Nr XLIII/426/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ełku

 

Uchwała Nr XLII/425/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warminsko-Mazurskiego

 

Uchwała Nr XLII/424/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warminsko-Mazurskiego

 

Uchwała Nr XLII/423/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

 

Uchwała Nr XLII/422/2006 z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ełk w sprawie podziału Gminy Ełk na stałe obwody głosowania

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLII/421/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie podziału Gminy Ełk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLII/420/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie połączenia sołectw Koziki i Sordachy

 

Uchwała Nr XLII/419/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego terenu obejmującego działki o numerach ewid. 44/, 44/2 i 45 położonych w obrębie gruntów wsi Chruściele

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLII/418/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, obręb Chruściele”

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLII/417/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XLII/416/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych

 

Uchwała Nr XLII/415/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok

·         Uzasadnienie zmian

·         Załączniki 1-8

·         Załączniki 4a, 9

 

Uchwała Nr XLII/414/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XLII/413/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ełk a Gminą Miastem Ełk na powierzenie prowadzenia przez Gminą Miasto Ełk zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XLII/412/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Miasto Ełk dotyczącego przekazania do realizacji prowadzenia w 2006 roku zadania kształcenia, opieki i wychowania uczniów z terenu Gminy Ełk uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk

 

Uchwała Nr XLI/411/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczanie zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów na składowiskach odpadów na potrzeby wyliczenia wysokości opłaty wnoszonej na rzecz Gminy Ełk przez właścicieli pojazdów w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności

 

Uchwała Nr XLI/410/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XLI/409/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/33/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szeligi-Buczki

 

Uchwała Nr XLI/408/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po teren boiska sportowego we wsi Siedliska

·        Załącznik Nr 1

·        Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XLI/407/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Płociczno

·        Załącznik Nr 1

·        Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XLI/406/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach: Straduny i Przytuły

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XLI/405/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2016

·         Załącznik do wglądu w Urzędzie Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XLI/404/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 rok

·         Uzasadnienie zmian

·         Załączniki Nr 1 - 7

 

Uchwała Nr XLI/403/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XL/402/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie trybu i zasad konsultacji z mieszkańcami sołectw Koziki i Kałęczyny lub Sordachy dotyczących ich połączenia

 

Uchwała Nr XL/401/2006 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/373/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Kultury Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XL/400/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XL/399/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2006 r.

·         Uzasadnienie zmian

·         Załączniki Nr 1-12

 

Uchwała Nr XL/398/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w części Regiel

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XL/397/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Miasto Ełk dotyczącego przekazania do realizacji prowadzenia w 2006 roku zadania kształcenia, opieki i wychowania uczniów z terenu Gminy Ełk uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk

 

Uchwała Nr XL/396/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ełk a Gminą Miastem Ełk na powierzenie prowadzenia przez Gminą Miasto Ełk zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XL/395/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 roku

 

Uchwała Nr XL/394/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ełk Nr XXXVIII/364/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XL/393/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ełk Nr XXX/356/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r.

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XL/392/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ełk Nr XXXVIII/371/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Woszczele obejmującego działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 162/2

·         Załącznik Nr 1

·         Analiza zasadności

 

Uchwała Nr XL/391/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ełk Nr XXXVIII/370/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie  przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk w obrębie wsi Woszczele

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XL/390/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nowa Wieś Ełcka

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XL/389/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk na terenie położonym w obrębie Nowa Wieś Ełcka

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XL/388/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Małkinie

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XL/387/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXXIX/386/2006 z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXXIX/385/2006 z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie Uchwała Nr XXXIX/386/2006 z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie wycofania nieruchomości z zamiany

 

Uchwała Nr XXXIX/384/2006 z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXIX/383/2006 z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/288/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Straduny i Oracze.

 

Uchwała Nr XXXIX/382/2006 z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego  przystąpienia do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej na działkach nr 23, 25/1, 26, 27, 28 i 104 we wsi Chruściele

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXIX/381/2006 z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Mrozy Wielkie

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXXIX/380/2006 z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie wspierania Gminie Miasto Ełk zadania w zakresie udzielania porad mieszkańcom Gminy Ełk w Punktach Konsultacyjnych prowadzonych w ramach Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełk na 2006 rok

 

Uchwała Nr XXXIX/379/2006 z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w części wsi Straduny

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXIX/378/2006 z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Ełk

 

Uchwała Nr XXXIX/377/2006 z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVIII/376/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych w sołectwie Koziki

 

Uchwała Nr XXXVIII/375/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/338/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XXXVIII/374/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacji pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r.

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVIII/373/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Kultury Gminy Ełk

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVIII/372/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płociczno obejmującego działkę o nr ewid. 144

·         Załącznik Nr 1

·         Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXXVIII/371/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 162/2 położonego w obrębie wsi Woszczele

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVIII/370/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk w obrębie wsi Woszczele

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVIII/369/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy Ełk na terenie obejmującym część gruntów o nr geoid. 307, 308, 310, 311, 312 w obrębie Woszczele

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVIII/368/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Oracze, wieś Wityny

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVIII/367/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk na terenie obejmującym grunt nr ewid. 53/57 położonej w obrębie Oracze, wieś Wityny

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVIII/366/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Oracze wieś Wityny

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVIII/365/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk” na terenie obejmującym grunt nr ewid. 53/26 położonej w obrębie Oracze, wieś Wityny

 

Uchwała Nr XXXVIII/364/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk” na terenie obejmującym część działki nr ewid. 582/4 położonej w obrębie Oracze

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVIII/363/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ełk na 2006 r.

·         Załącznik Nr 1

 

Uchwała Nr XXXVIII/362/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ełk na 2006 r.

·         Załącznik Nr 1

 

 
 
 
Wytworzył:
Teresa Suchocka
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2006-02-08 08:48:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Klepacki Mariusz
(2007-01-10 10:38:03)