Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.bip.elk.gmina.pl/


Ełk: USŁUGI SPRZĘTOWE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW DRÓG GMINNYCH W 2012 R. ORAZ REMONTÓW I NAPRAW DRÓG GMINNYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2012 ROK
Numer ogłoszenia: 55152 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Ełku , ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6104437, faks 087 6103762.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI SPRZĘTOWE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW DRÓG GMINNYCH W 2012 R. ORAZ REMONTÓW I NAPRAW DRÓG GMINNYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2012 ROK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. usług sprzętowych obejmuje: - profilowanie dróg gruntowych przy użyciu równiarki, - naprawa nawierzchni dróg gminnych tłuczniem kamiennym, - remonty cząstkowe nawierzchni mieszanką tłuczniową, - transport samochodami ciężarowymi materiałów do remontów cząstkowych i całkowitych, - zagęszczanie nawierzchni walcem, - prace przy wycince i pielęgnacji drzew za pomocą zwyżki. - koszenie poboczy. Prace sprzętem w ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych w 2012 r. zlecane będą Wykonawcy w miarę potrzeb Zamawiającego, natomiast usługi sprzętowe, dotyczące remontów i napraw dróg gminnych z Funduszu Sołeckiego na 2012 r. zlecane będą przez Zamawiającego w ramach zadań wyszczególnionych poniżej: 1 Naprawa dróg gminnych w sołectwie Bartosze 2 Utwardzenie nawierzchni dróg biegnących przez wieś Chrzanowo 3 Remont dróg prowadzących wzdłuż lasu i w kierunku miejscowości Mąki - Maleczewo 4 Remont drogi gminnej o numerze geodezyjnym 21/1 w obrębie wsi Mąki 5 Remont drogi gminnej od drogi krajowej nr 16 do drogi żwirowej powiatowej - Rękusy 6 Wyrównanie i poszerzenie drogi od drogi żwirowej powiatowej na kolonię - Rękusy 7 Wyrównanie i poszerzenie drogi gminnej od granicy Rękus - Rękusy 8 Naprawa dróg w sołectwie Siedliska 9 Remont dróg gminnych - Suczki 10 Remont drogi w miejscowości Białojany, dz. nr 62 11 Remont drogi w miejscowości Zdedy, dz. nr 72 12 Remont drogi gminnej we wsi Bienie 13 Na remont drogi Borki wieś - Bajtkowo - Borecki Dwór 14 Remont drogi Buczki - Szeligi - nawiezienie grubego żwiru i utwardzenie drogi 15 Remont dróg gminnych w sołectwie Chojniak 16 Remont drogi Giże - Brodowo 17 Remont dróg - Krokocie 18 Nawiezienie kruszywa na drogi - Lepaki 19 Remont drogi we wsi Mącze 20 Remont drogi gminnej - Mostołty 21 Remont drogi przy placu zabaw w Przykopce 22 Remont drogi w miejscowości Przytuły 23 Remont drogi gminnej przebiegającej przez wieś Rostki Bajtkowskie 24 Utrzymanie i remont dróg - Rymki 25 Remont dróg gminnych - Sajzy 26 Poprawienie dróg gminnych we wsi Szarejki 27 Remont drogi Szarek - Chruściele (Szarek) 28 Remont drogi prowadzącej do plaży dz. 197 - Woszczele 29 Remonty dróg w sołectwie Mrozy Wielkie 30 Przygotowanie terenu pod pętlę autobusową na działce nr 85/4 w miejscowości Sędki 31 Utrzymanie dróg gminnych (remont bieżący dróg) - Rożyńsk WYMAGANY SPRZĘT Lp. Rodzaj i minimalne wymagania sprzętowe Minimalna Wymagana ilość sprzętu Szacowana ilość godzin pracy/km 1. równiarka drogowa o szerokości pracy min. 3,0 m 1 szt 350 2. równiarka drogowa o szerokości pracy min. 3,0 m (wyprofilowanie 1 km drogi z dwukrotnym przejściem równiarki) 240 3. samochód samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton 2 szt 800 4. samochód samowyładowczy z dźwigiem samochodowym HDS o ładowności powyżej 10 ton 1 szt 250 5. koparka samojezdna o pojemności łyżki min. 0,9 m3 1 szt 100 6. koparko-ładowarka z napędem 4x4 2 szt 500 7. ładowarka o pojemności łyżki min. 3 m3 1 szt 300 8. walec drogowy z wibracją o szerokości min. 1,2 m i tonażu min. 3 ton 1 szt 210 9. zwyżka z wysięgnikiem o długości roboczej min. 12 m 1 szt 70 10. kosiarka drogowa do wykaszania poboczy na sprzęcie samojezdnym 1 szt 70.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 60.18.20.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2); b)Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1; c)Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.elk.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ełk ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk pok nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ełk ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk Sekretariat -pok nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie