Ełk: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół Gminy Ełk w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
Numer ogłoszenia: 10753 - 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk , ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6216898.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół Gminy Ełk w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie podzielone jest na 6 części: - Część 1 zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rękusach, - Część 2 zamówienia : Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich - Część 3 zamówienia : Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach, - Część 4 zamówienia : Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach, - Część 5 zamówienia : Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach, - Część 6 zamówienia : Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdą część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Ełk w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych wraz z wszelkimi kosztami realizacji, a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru i gwarancji jakości na dostarczony towar. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 1) Wykonawca dostarczy materiały w dniach pracy Szkół Podstawowych w Rękusach, Mrozach Wielkich, Chełchach, Stradunach, Woszczelach i Nowej Wsi Ełckiej od poniedziałku do piątku w godz. od 800 - 1400. Każda dostawa będzie uzgadniana pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 2) Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu. 3) Po każdej dostawie zostanie spisany protokół odbioru. 4) Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. 5) Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. 7) Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 i art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Oferując produkty równoważne, Wykonawca oświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia jest o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego złoży stosowne dokumenty tzn. specyfikacje, potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie wartości parametrów pomocy dydaktycznych oferowanych jako równoważne. 8) Wykonawca winien oświadczyć, że materiały dydaktyczne będące przedmiotem zamówienia posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty oraz je przekazać wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi (jeśli je posiadają). 9) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania przedmiotu zamówienia. 10) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ. 11) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1, Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonał wyboru dostawcy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.elk.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk, ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk, ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2,.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak